Студенту на замiтку
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Звернення
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Аудит


 
Матеріали для написання реферату: 
   Место финансового контроля в системе управления организацией
   Сущность и необходимость (назначение) аудита
   Нормативна база регулювання аудиту в Україні
   Види аудиторських послуг
   Організація аудиторських послуг
   Аудит фінансового стану підприємства
   Організація державного аудиту
   Теоретичні аспекти маркетингового аудиту
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Останні надходження з теми: 
   Гончарук Я. А. Аудит: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007.
   Організація і методика аудиту/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.
   Жминько, С. И. Внутренний аудит: учеб. пособие / С.И. Жминько, О.И. Швырёва, М.Ф. Сафонова. - Р-на-Д.: Феникс, 2008. - 316 с.
   Немченко, В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.
   Алборов, Р. А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК : учеб. пособие / Р. А.Алборов. - 3-е изд. - М. : Дело и сервис, 2004. - 463 с.
   Савченко, В. Я. Аудит: навчальний посібник / В. Я. Савченко. - 2-е изд. - К.: КНЕУ, 2006. - 328 с.
   Пшенична, А. Ж. Аудит : навчальний посібник / А. Ж. Пшенична. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.
   Основи аудиту: навчальний посібник / С.І. Дерев'янко, С.О. Олійник, Н.П. Кузик. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.
   Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с.
   Аудит: навч. посібник / Янчева Л.М.,Макеєва З.О.,Баранова А.О. та ін. - К.: Знання, 2009. - 335 с.
   Лубенець, С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / С. В. Лубенець. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 261 с.
   Суха, О. Р. Аудит: навчальний посібник / О. Р. Суха. - Львів: Новий світ -2000, 2009. - 284 с.
   Аудит: підручник / Г. М. Давидов [та ін.] ; за ред.: Г. М. Давидова, М. В. Кужельного. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2009. - 495 с.
   Дікань Л.В. Державний аудит: навчальний посібник / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. - К.: Знання, 2011. - 503 с.
   Корягіна, С.В. Маркетинговий аудит [Текст] : навч. посібник / С.В. Корягіна, М.В. Корягін; Львів. комерц. акад. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.
   Фесенко, Валерія Валеріївна. Аудит: от теории к практике [Текст] : обучающий курс / В. В. Фесенко. - 2-е изд. - Днепр: Акцент ПП, 2017. - 344 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Аудит мошенничества
   Внутрішній контроль власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: наукове пізнання базових особливостей функціонування
   Еволюція сутності аудиту
   Класифікація екологічного аудиту
   Сучасні тенденції трансформації внутрішнього аудиту
   Соціологічне бачення фінансового аудиту
   Внутрішній аудит в Україні: організаційні засади створення в центральних органах виконавчої влади
   Концептуальні основи та методика порведення аудиту інвестиційних проектів
   Розвиток внутрішнього державного аудиту
   Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємства з іноземними інвестиціями
   Аудит филиалов
 
Додаткова інформація: схеми 
   Понятійний інструментарій аудиторської діяльності за ЗУ "Про аудиторську діяльність"
   Аудиторські послуги
   Класифікація відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека