Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Аудит


 
Нові надходження: 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Гончарук Я. А. Аудит: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007.
   Організація і методика аудиту/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.
   Жминько, С. И. Внутренний аудит: учеб. пособие / С.И. Жминько, О.И. Швырёва, М.Ф. Сафонова. - Р-на-Д.: Феникс, 2008. - 316 с.
   Немченко, В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.
   Алборов, Р. А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК : учеб. пособие / Р. А.Алборов. - 3-е изд. - М. : Дело и сервис, 2004. - 463 с.
   Савченко, В. Я. Аудит: навчальний посібник / В. Я. Савченко. - 2-е изд. - К.: КНЕУ, 2006. - 328 с.
   Пшенична, А. Ж. Аудит : навчальний посібник / А. Ж. Пшенична. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.
   Основи аудиту: навчальний посібник / С.І. Дерев'янко, С.О. Олійник, Н.П. Кузик. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.
   Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с.
   Аудит: навч. посібник / Янчева Л.М.,Макеєва З.О.,Баранова А.О. та ін. - К.: Знання, 2009. - 335 с.
   Лубенець, С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навчальний посібник / С. В. Лубенець. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 261 с.
   Суха, О. Р. Аудит: навчальний посібник / О. Р. Суха. - Львів: Новий світ -2000, 2009. - 284 с.
   Аудит: підручник / Г. М. Давидов [та ін.] ; за ред.: Г. М. Давидова, М. В. Кужельного. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2009. - 495 с.
   Дікань Л.В. Державний аудит: навчальний посібник / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. - К.: Знання, 2011. - 503 с.
   Корягіна, С.В. Маркетинговий аудит [Текст] : навч. посібник / С.В. Корягіна, М.В. Корягін; Львів. комерц. акад. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.
   Фесенко, Валерія Валеріївна. Аудит: от теории к практике [Текст] : обучающий курс / В. В. Фесенко. - 2-е изд. - Днепр: Акцент ПП, 2017. - 344 с.
   Карпунь, Іван Назарович. Санація підприємств [Текст] : підручник / І. Н. Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новіт. технолог. та упр. ім. В. Чорновола. - Львів : Магнолія 2006, 2018. – 431 с.
   Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках) [Текст] : опорный конспект лекций / Ю. А. Верига [и др.] ; Полтав. ун-т экономики и торговли. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 172 с.
   Увага! У вас перевірка. Організація державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (актуальні зміни до законодавства 2016-2017) [Текст] / упоряд. С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 188 с.
   Увага! У вас перевірка. Організація державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (актуальні зміни до законодавства 2016-2017) [Текст] / упоряд. С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 188 с.
   Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : навч. посібник / О. В. Сметанко [та ін.] ; ред. О. В. Сметанко ; Крим. економ. ін-т, Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 455 с.
   Гуцаленко, Любов Василівна. Митний пост-аудит [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, В. Ю. Фабіянська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 376 с.
   Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб'єктів господарювання в умовах глобалізації економіки [Текст] : колективна монографія / О. М. Брадул, И. Н. Голочалова, В. И. Цуркану [та ін.] ; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. - 434 с.
   Шірінян, Лада Василівна. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Л. В. Шірінян. - Київ : Центр учбової літ., 2016. - 458 с.
   Вакульчик, Олена Михайлівна. Аудит за міжнародними стандартами [Текст] : підручник / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко, О. О. Книшек ; Ун-т мит. справи та фінансів. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 180 с.
   Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук. - Дніпро : Герда, 2016. - 336 с.
   Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва. Показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування [Текст] : монографія / Криворіз. нац. ун-т ; за заг. ред. В. Я. Нусінова. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2016. - 311 с.
   Вакульчик, Елена Михайловна. Аудит по международным стандартам [Текст] / Е. М. Вакульчик, В. В. Фесенко. - Дніпропетровськ : Домінанта Прінт, 2016. - 221 с.
   Учет и аудит в тестах для иностранных студентов (образовательный уровень "Бакалавр") [Текст] : учеб. пособие. - Днепропетровск : Белая Е.А., 2016. - 419 с.
   Організаційне та методичне забезпечення виконання дипломних робіт з обліку та аудиту (на здобуття освітнього ступеня "Магістр") [Текст] : навч. посібник / Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - 3-тє вид. - Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016. - 246 с.
   Майбутнє - аудит [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кр. Ріг, 19 грудня 2015 р.): тези доповідей / Криворіз. нац. ун-т ; ред.: О. М. Барановська, М. Л. Крапивко, В. Я. Нусінов. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2015. - 356 с.
 
Матеріали для написання реферату: 
   Место финансового контроля в системе управления организацией
   Сущность и необходимость (назначение) аудита
   Нормативна база регулювання аудиту в Україні
   Види аудиторських послуг
   Організація аудиторських послуг
   Аудит фінансового стану підприємства
   Організація державного аудиту
   Теоретичні аспекти маркетингового аудиту
 
Додаткова інформація: схеми 
   Понятійний інструментарій аудиторської діяльності за ЗУ "Про аудиторську діяльність"
   Аудиторські послуги
   Класифікація відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека