Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Етика. Естетика


 
Матеріали для написання реферату: 
   Техника манипуляции делового общения
   Проблема прогресу моралі
   Особливості міжнародних переговорів
   Як берегти та ефективно використовувати робочий час
   Естетична свідомість: закономірності становлення, форми виявлення
   Економічна етика як теорія фактичної економічної поведінки
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура. Діловий етикет: Навч. посібник. - К.: Знання, 2006. -391 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
   Етика ділового спілкування: Навч. посібник. /за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф.Мельничук. -К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.
   Снітинський В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: Навч. посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 300 с.
   Юридическая этика: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239 с.
   Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. пособие. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.
   Мовчан В.С. Естетика: навч. посібник. - К.: Знання, 2011. - 527 с.
   Тофтул М.Г. Етика: підручик для вузів. -2-ге вид., випр., допов. - К.: Академія, 2011. - 437 с.
   Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посібник. -К.: Академвидав, 2011. - 256 с.
   Прикладна етика: навч. посібник для вищої школи. /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 391 с.
   Гаркуша, Інеса Вікторівна. Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога [Текст] : навч. посібник / І. В. Гаркуша. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 144 с.
   Савельєв, Віктор Петрович. Етика [Текст] : навч. посіб. / Савельєв В. П. - 2-ге вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 260 с.
   Петрушенко, Оксана Петрівна. Словник з естетики [Текст] / О. П. Петрушенко. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 352 с.
   Савельєв, Віктор Петрович. Культурологія. Етика. Естетика [Текст] : навч. посібник / В. П. Савельєв, С. М. Повторева ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 323 с.
   Айраксинен, Тимо. Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає [Текст] / Т. Айраксинен ; пер. з фін. І. Малевич. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2017. - 208 с.
   Филиппова, Ирина. Этикет - это легко! Советы жены Его Превосходительства [Текст] / И. Филиппова. - Київ : Саммит-Книга, 2017. - 286 с.
   Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених [Текст] : колективна монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Рада молодих вчених Дніпропетр. обл., Сумський держ. ун-т. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 170 с.
   Вершина, Вікторія Анатоліївна. Посібник до вивчення курсу "Релігійна естетика" [Текст] / В. А. Вершина ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2016. - 32 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека