Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Мистецтво


 
Стили в искусстве 
   Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учебное пособие для студ. - М. : Гардарики, 2006. - 395 с.
   Список литературы по теме
   История искусства: Художники, памятники, стили / пер. с исп. Т. В. Сафроновой, Г. Ю. Соколовой. — М.: АСТ: Астрель, 2008. - 393 с.: ил.
   История стилей изобразительных искусств / Кон-Винер Э.; Под ред. М. М. Житомирского. Изд. 3-е. — М., 2010.— 216с.
   Ревалд Дж. История импрессионизма / пер. II. В. Мелковой.— М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, ACT, 2011. — 479 с.
 
Материалы для написания реферата: 
   Судьба расписной вазы
   Великое пробуждение. Греция. 7-5 века до н. є.
   Эллинистическое и римское искусство
   Салон отверженных
   Готика
 
Стили в искусстве Древнего Египта 
   Матье М. Э. Искусство Древнего Египта / Матье М. Э. – Л.: Искусство, 1961.- 591 с.
   Список литературы по теме
 
Стили в искусстве Древней Греции 
   Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер; ред. и примеч. Н. А. Сидоровой. – М.: Наука, 1972. – 267 с.: ил.
   Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 271 с.: ил.
   Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю. Д. Колпинский. – М., 1988.- 160 с.: илл.
   Художественные проблемы искусства Древней Греции / М. А. Алпатов. – М.: искусство,1987. – 206 с.: ил.
   История искусства / Эрнст Гомбрих. - М. : Изд-во АСТ, 1998. - 688 с.
   Список литературы по теме
 
Література по темі: 
   Кашекова И.Э. Изобразительное искусство
   Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись
   Великие музеи мира
   Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін) [Текст] : підручник / Л. В. Плазовська. - 2-е вид., перероб. та допов. - К. : Кондор, 2017. - 308 с.
   Болт Джон. Модернізм в Україні / Джон Болт// Українська культура: культурологічний журнал.-2018.-№2.- С. 8-19
   Живописний польський портрет як пластичний образ доби модерну [Текст] : монографія / О. О. Станичнов. - Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. - 199 с. : іл. - Бібліогр.: с. 149-162
   Лігус О.М. Українська фортепіанна музика ХІХ - початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) [Текст] : монографія / О. М. Лігус ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2017. - 222 с.
   Искусство. Для тех, кто хочет все успеть. – М. : Издательство «Э», 2016. – 128 с. : ил. – (Энциклопедия быстрых знаний).
   Кононенко В. І. Загадковий світ мистецтва: нариси з історії західноєвроп. живопису / В. І. Кононенко. – К.: Мистецтво, 2016. – 112 с.: іл.
   Барнич М. М. Майстерність актора: техніка «обман»: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 304 с.
   Танець "модерн" ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція [Текст] : монографія / М. М. Погребняк ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. - 310 с. : рис. - Бібліогр.: с. 264-286
   Музичне мистецтво: традиції та сучасність: Зб. статей за результатами VІІ Міжвуз. Наук.-практ. студ. конф., 21-22 листопопада 2013 р. / М-во культури України, Дніпропетровська консерваторія ім.. М. Глінки. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2014. – 142 с.
   Музикознавча думка Дніпропетровщини: зб. наук. статей. – Вип. 9. – Дніпропетровськ:Ліра, 2014. – 224 с.
   Кукуруза Н. В. Майстерність ведучого: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2010. – 176 с.
   Горбачов, Дмитро. Гопашно-шароварна культура як джерело світового авангарду. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2008. – 96 с. (Університетські діалоги, № 6)
   Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие / А. П. Садохин. - М.: ЗАО «БММ», 2007. - 448 с.
   Малина, Валерій. Народне мистецтво півдня України. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: на матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. – Миколаїв: Артіль «Художній крам», 2007.
   Негри Л., Байло Д. Фэн-шуй для дома и офиса/ Пер. с итал. Е. В. Широниной. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 191 с.
   Чегусова 3. А. Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен: Альбом-каталог. — К.: ЗАТ "Атлант ЮЕмСі", 2002. — 511 с: іл. — Укр., англ.
   Энциклопедия русской живописи / Под ред. Т. В. Калашниковой. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 351 с.: ил.
   Цветная Вселенная: Михаил Матюшин об искусстве и зрении [Текст] / М.Тильберг; пер. с англ.: Д. Духавина, М. Ярош. - М. : Новое литературное обозрение, 2008. - 511 с.
   Про малярство [Текст] : навч. посібник / В. Марчак ; Укр. Акад. Дизайну. - К. : ФОП Стебеляк О. М., 2018. - 264 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-1635-83-7
   Балух, Василь Олексійович. Культура ранньомодерної Європи [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Харків : Фоліо, 2017. - 495 с.
   Булатов Данила Алексеевич. Возрождение модернизма: немецкое искусство 1945-1965 годов. Художественная теория и выставочная практика [Текст] / Д. А. Булатов. - М. : РИП-холдинг, 2016. - 439 с.
   Бойчукізм. Проект "великого стилю" [Текст] = Boichukism. Project of the "Grandiose art style" / упоряд., ред. В. Клименко, текст Л. Соколюк, пер. з англ. О. Кравченко. - К. : Мистецький арсенал, 2018. - 245 с.
   Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі [Текст] / В. Гомперц ; пер. з англ.: Л. Белей, І. Зайцева, А. Корягіна. - К. : ArtHuss, 2017. - 475 с.
   Мистецтво розуміти мистецтво. Артмісія: від імпресіонізму до абстракції [Текст] / Г. О. Владимирська. - К. ; Ірпінь : Перун, 2017. - 279 с.
   Скляренко Г. Я. Українські художники: з відлиги до Незалежності [Текст] : у 2-х кн. Кн. 1 / Г. Я. Скляренко ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - К. : ArtHuss, 2018. - 276 с.
   Ваврух, Марія. Нариси з історії української культури: архітектура, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно [Текст] / М. Ваврух, Р. Гавалюк. - Львів : Світ , 2018. - 223 с.
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. [Текст] : у 2 кн. Кн. 1 / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; ред. (голова) В. Д. Сидоренко ; ред.: О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко, М. О. Криволапов [та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 544 с. : іл., фот. - Бібліогр.
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. [Текст] : у 2 кн. Кн. 2 / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; ред. (голова) В. Д. Сидоренко ; ред.: О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко, М. О. Криволапов [та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 654 с. : іл., фот. - Бібліогр.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека