Студенту на замiтку
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Звернення
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Право


 
Митне право - складова суверенітету України 
   Митний Кодекс України: наук.-практ. коментар. - К., 2008. - 757 с.
   Литвинов, О. В. Через митний кордон України: легко та з посмішкою. - К. : Атіка, 2007. - 76 с.
   Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження. - К., 2005. - 832 с.
   Митне право України: навч. посібник для вищої школи / ред. О. Х. Юлдашев. - К., 2009. - 232 с.
   Гіжевський, Володимир Казімирович. Митне право України: навч. посібник. - К., 2009. - 204 с
   Курило, Т. В. Митне право України: навч. посібник. - Львів, 2007. - 240 с.
   Дубініна, А. А. Митна справа: підручник. - К., 2010. - 320 с.
   Митне законодавство України (станом на 01.03.2007 року): зб. нормат.-прав. актів. - К., 2007. - 424 с.
 
Матеріали для написання реферату: 
   Організація судової експертизи та експертних досліджень
   Механизм преступного поведения
   Словарь основных криминологических понятий и терминов
   ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
   Міжнародний господарський процес
   Децентралізація влади в Україні
   Адміністративні правопорушення та доцільність застосування адміністративного примусу за вчинення проступку
   Україна – унітарна держава
 
Кримінальне право 
   Актуальні проблеми кримінального права: навч. посібник / В. М. Попович та ін.. - К., 2009. - 256 с.
   Кримінальне право України. Особлива частина: підр./ ред. Є. Л. Стрельцов. - Харків, 2009. - 496 с.
   Кримінальне право України. Загальна частина: підр./ ред. Є. Л. Стрельцов. - Харків, 2009. - 328 с.
   Абызов К.Р. Криминология: курс лекций / К.Р. Абызов, В.Г. Гриб, И.С. Ильин. - М.: Маркет ДС, 2010. - 352 с.
   Марлухина, Е.О. Криминология: учеб. пособие / Е.О. Марлухина. - М.: Дашков и К°, 2010. - 372 с.
   Семернёва Н.К. Квалификация преступлений: научно-практ. пособие / Н.К. Семернёва. - М.: Проспект; Екатеринбург: Уральск. гос. юр. академия, 2011. - 296 с.
   Кваліфікація злочинів: навч. посібник / за ред.: О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. - К.: Істина, 2010. - 430 с.
   Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва [та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 504 с.
   Глібко В.М. Судова бухгалтерія: підручник / В.М. Глібко, О.П. Бущан. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків: Право, 2011. - 192 с.
   Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник / Л.В. Гуцаленко [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 352 с.
 
Повнотекстові статті періодичних видань: 
   Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять
   Історія виникнення та сучасний стан покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні
   Умови підвищення ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинам
   Становлення та розвиток законодавства Великобританії у проти дії відмиванню коштів
   12-й конгрес ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя: комплексні стратегії на глобальні виклики
   Реформація галузей та інститутів публічного права на засадах інтегрального праворозуміння
   Консолідація формально-правових проявів корупції в законодавстві України
   Щодо предмета господарського права та характеристики господарських правовідносин: (частина перша)
   Развитие Советского хозяйственного права во второй половине 20-х годов ХХ века
   Питання розмежування приватного господарського і цивільного права
   Про перевірку висновків науки господарського права тенденціями розвитку господарського законодавства
   Наукоємність сучасного господарського права
   Хозяйственное право как учебная дисциплина в ФРГ: опыт для подготовки юристов в Украине
   Методологічні питання дослідження господарського права
 
Договірне право 
   Договірне право України. Особлива частина/ за ред. О. В. Дзери . - К., 2008. - 1200 с.
   Договірне право України. Загальна частина / за ред. О. В. Дзери . - К., 2008. - 896 с.
   Київець О.В. Договірне право України : навч. посібник - К., 2008. - 456 с.
   Господарський процес України: Підручник. — Харків: Еспада, 2010. — 288 с.
   Господарське право України: навч. посібник (у таблицях) / Н. М. Корчак. - К.: НАУ-друк, 2009. - 312 с.
   Господарське право: підручник / за ред. О. П. Подцерковного. - Харків: Одиссей, 2010. - 640 с.
   Роїна О. М. Господарський процес: Практичний посібник. — К. : Алер-та; ЦУЛ, 2011. - 192 с.
   Журик Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011.-272 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека