Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Аудит


Організація аудиторських послуг
 
 
Аудиторська діяльність уключає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.
Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.
Аудиторські послуги у формі аудиторських перевірок (аудиту) за економічним змістом можуть бути:
•    про достовірність фінансової звітності підприємства;
•    про достовірність фінансової звітності об'єкта приватизації;
•    про достовірність фінансової звітності і аналізу фінансового стану підприємства.
•    Спеціальні перевірки можуть бути:
•    за результатами тематичного аудиту;
•    про достовірність фінансової звітності підприємств, підготовленої згідно з іншими принципами бухгалтерського обліку;
•    про достовірність окремих частин фінансової звітності підприємств;
•    про достовірність звітності щодо дотримання договірних відносин;
•    про достовірність звітності з узагальнення ряду фінансових питань.
Порядок проведення експертиз узгоджується з управлінським персоналом підприємства-замовника. Експертизи можуть бути призначені з різних питань господарської діяльності підприємства. Методика перевірки із залученням експерта належить до системи аудиторських доказів.
Найбільш вірогідні випадки залучення експерта пов'язані з питаннями: правильності використання оборотних і необоротних активів, правильності складання фінансової звітності, правильності формування витрат на виробництво, правильності списання матеріальних цінностей у будівництві, правильності зберігання готової продукції та ін.
У роботі аудиторської фірми чи окремого аудитора консультації займають значний обсяг. Різносторонні питання вирішуються під час консультації з питань бухгалтерського обліку: вибір форми бухгалтерського обліку, порядок заповнення бухгалтерських регістрів, складання звітності та ін. З питань складання бухгалтерської звітності можуть бути проведені окремі комплексні консультації. У деяких випадках аудиторська фірма може укладати договір з підприємством-замовником про складання звітності за визначений період.
Щоб уникнути штрафів з боку податкових інспекцій господарюючі суб'єкти укладають договори про проведення консультацій з правильності оподаткування. При наявності висновків про порядок нарахування податків і своєчасності їх сплати в бюджет підприємство-замовник після проведення перерахунків податків звільняється від штрафних санкцій.
Ефективна робота підприємств неможлива без всебічного поглибленого аналізу його виробничої і фінансово-господарської діяльності. У цьому випадку роль виконавця проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств беруть на себе аудиторські фірми. Аналіз може бути проведений з метою дослідження як оперативного, так і перспективного фінансування підприємств.

Об'єкти досліджень в аудиті

До об'єктів аудиторських досліджень відносять активи та пасиви підприємства, а також виробничі, фінансові та господарські процеси. Об'єкти аудиторських досліджень можна класифікувати:
За видами:
•    активи;
•    пасиви;
•    організація процесу виробництва та управління. За видами інформації фінансової діяльності:
•    інформація про бізнес-клієнта;
•    інформація про стан та використання активів і пасивів;
•    прогнозуюча фінансова інформація;
•    оперативна інформація;
•    інша інформація.
За процесом діяльності:
•    процес заготівлі;
•    процес виробництва;
•    процес збуту.
Активи підприємства включають:
•    необоротні активи, у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи;
•    оборотні активи, у тому числі запаси; векселі одержані; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками; інша поточна дебіторська заборгованість; поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти; інші оборотні активи;
•    необоротні активи та групи вибуття;
•    витрати майбутніх періодів. Пасиви підприємства включають:
•    власний капітал, у тому числі статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непо¬критий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал;
•    забезпечення наступних витрат і платежів, у тому числі забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення, цільове фінансування;
довгострокові зобов'язання, у тому числі довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання;
•    поточні зобов'язання, у тому числі короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками, інші поточні зобов'язання;
•    доходи майбутніх періодів.
Організація процесу виробництва та управління включає в себе діяльність управлінського персоналу, спрямовану на здійснення організації процесу виробництва та управління.

Скачати

 Огійчук М. Ф.,Новіков І. Т., Рагуліна 1.1. Аудит: організація і методика: Навч. посібник - К.: Алерта, 2010. - 584 с. 


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека