Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Менеджмент


 
Матеріали для написання реферату: 
   Управління підприємством
   Основи менеджменту якості
   Управління реалізацією комерційної функції організації
   Побудова організації
   Стратегічне планування в організації
   Комплектування підприємства персоналом
   Кадрова політика підприємств
   Професія лідера – менеджер
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Палеха, Юрій Іванович. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України.- К.: Ліра-К, 2015. - 338 с.
   Лєбєдєв, Микола Миколайович. Менеджмент утримання багатоквартирних будинків (Абетка управителя) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Лєбєдєв, Р. Є. Агамян, К. Є. Мухіна. - К.: Автограф, 2015. - 451 c.
   Васюткіна, Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / Н. В. Васюткіна ; Нац. авіац. ун-т. - К.: Ліра-К, 2014. - 334 с.
   Чурсіна, Людмила Андріївна. Сертифікація персоналу [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К.: Ліра-К, 2014. - 314 с.
   Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення [Текст] : монографія / В. П. Мікловда [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 231 с.
   Трут Ольга Олексіївна. Операційний менеджмент [Текст]: підручник / О. О. Трут. - К.: Академвидав, 2013. - 346 с.
   Економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник для вищої школи / О. А. Гриценко [и др.] ; ред. Л. С. Шевченко ; Юрид. акад. Укр. ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2012.
   Порохня, Василь Михайлович. Стратегічне управління [Текст]: навчальний посібник / В. М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.
   Гуменник Володимир Ілліч. Менеджмент організацій [Текст]: навчальний посібник для вищої школи / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - К.: Знання, 2012. - 503 с.
   Управление комплексными слияниями. В помощь руководителю компании, использующей стратегии М&Аs [Текст] : пер. с англ. / ред.: П. Моросини, У. Стеджер. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 304 с.
   Менеджмент організації [Текст]: підручник для вищої школи / за заг. ред. В. П. Пєткова. - К.: КНТ, 2011. - 488 с.
   Белоконь, А.И. Управление заинтересованными группами лиц в окружении проекта [Текст] : [монография] / А. И. Белоконь, С. А. Маланчий, Т. В. Коцюба; Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. - Днепр : Середняк Т. К., 2019. - 100 с.
   Торгівля і ринок України [Текст] : тематичний збірник наукових праць. № 2 (44) / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського; ред. Н. О. Слободянюк. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. - 176 с.
   Інституціональна трансформація розвитку економіки України [Текст] : колективна монографія / М. С. Алілуйко, З. Л. Бандура, Л. С. Безугла та ін. ; за заг. ред. О. Л. Гальцової ; Класич. приват. ун-т, Каф. нац. економіки, маркетингу та міжнар. економ. відносин . - Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2019. - 269 с.
   Енергоефективне управління муніципальними будівлями [Текст] / М-во регіон. розвитку буд-ва та житлово-комун. госп-ва України ; текст та додатки Б. Швіндль. - Київ, 2017.
   Ткаченко, Алла Михайлівна. Вплив антикризового управління на формування стратегії розвитку промислового підприємства [Текст] : монографія / А. М. Ткаченко, С. А. Силенко; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 300 с.
   Домбровський, Михайло Збишекович. Проактивне управління проектами організаційного розвитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні [Текст] : автореферат дисертації / М. З. Домбровський; Львів. нац. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2019. - 21 с.
   Колинд, Ларс. По второму кругу: как выиграть войну с бюрократией [Текст] / Л. Колинд ; пер. с англ. В. А. Сомило. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 288 с.
   Гамильтон, Памела. Как провести успешный семинар. Пошаговое руководство для организаторов лекций, воркшопов и мастер-классов [Текст] / П. Гамильтон ; пер. с англ. В. Вакарева. - Дніпро : Баланс Бизнес Букс, 2017. - 272 с.
   Васконселлос-и-Са, Жоржи. Забытая фирма. Перспективный подход к решению проблемы одновременного управления настоящей компанией и компанией будущего [Текст] : пер. с англ. / Ж. Васконселлос-и-Са, Т. Хавьера, П. Лейтао. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 162 с.
   Александров, Алексей. Банковский менеджмент частного крупного капитала. Теория и практика Private Banking [Текст] / А. Александров. - 2-е изд., доп. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2016. - 320 с.
   Біденко, Сергій. Книга юного підприємця. 9 детальних планів своєї справи для підлітків [Текст] / С. Біденко, І. Золотаревич. - Харків : Основа, 2019. - 144 с.
   Аникин, Борис Александрович. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента [Текст] : учебное пособие / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая ; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 320 с.
   Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Глуха [та ін.] ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : [б. и.], 2018. - 72 с.
   Гордієнко, Володимир Олександрович. Управління інноваційними проектами і програмами [Текст] : навч. посіб. / В. О. Гордієнко ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро : [б. и.], 2019. - 116 с.
   Будзан, Богдан Павлович. Роздуми менеджера [Текст] / Б. П. Будзан. - Київ : Основи, 2012. - 256 с.
   Супрун, Анатолій Анатолійович. Страховий менеджмент [Текст] : навч. посібник / А. А. Супрун, Н. В. Супрун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Криворіз. екон. ін-т. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 301 с.
   Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посібник / О. Б. Чернега [та ін.]. ; ред. О. В. Чернега ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економ. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 3-тє вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 544 с.
   Хоронжий, Андрій Гнатович. Соціальне управління [Текст] : навч. посібник / А. Г. Хоронжий. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 290 с.
   Податковий менеджмент [Текст] : підручник / Львів. держ. фін. акад. ; уклад.: Б. П. Ярема [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 348 с.
   Хоронжий, Андрій Гнатович. Основи соціального управління [Текст] : (Курс лекцій): навч. посібник / А. Г. Хоронжий. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 220 с.
   Гірняк, Олег Михайлович. Менеджмент [Текст] : підручник / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. - 5-те вид., перероб. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 352 с.
   Орлова, Н.С. Корпоративне управління (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Орлова ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 207 с.
   Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун [та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 229 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека