Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Аудит


Види аудиторських послуг
 

Основним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності підприємств, що здійснюється з метою визначення правильності її складання відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку, достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам.

Проте, в аудиторській діяльності існує тенденція до збільшення в загальному обсязі виконаних робіт питомої ваги інших аудиторських послуг, зокрема консультування у сфері управління й оподаткування. Така ситуація в нашій країні склалася внаслідок відміни обов'язкового аудиту для більшості суб'єктів господарювання. У міжнародній практиці зміни, викликані бурхливим розвитком комп'ютерних систем, телекомунікацій і систем інформації, дають змогу аудиторським фірмам надавати клієнтам низку нових, додаткових послуг і розвивати нові напрями діяльності. Водночас іноземні аудиторські фірми надають все більше послуг у сфері управлінського консалтинґу і податкової політики.

Досвід аудиторської діяльності в Україні засвідчує, що, крім аудиту фінансової звітності, аудиторські послуги переважно стосуються ведення обліку та складання звітності, надання аналітичних і консультаційних послуг, експертної діяльності (рис. 2.1). Розглянемо суть окремих видів аудиторських послуг.

У сфері обліку аудиторські фірми пропонують такі послуги, як постановка та постійне ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та її трансформування згідно з міжнародними стандартами, відновлення бухгалтерського обліку та впровадження його прогресивних форм, удосконалення облікової системи.

Постановка бухгалтерського обліку охоплює такі завдання, як визначення довготермінової облікової політики, вибір форми бухгалтерського обліку, підбір комплексу технічних засобів, формування структури бухгалтерської служби, розробку графіка документообігу та посадових інструкцій для бухгалтерського персоналу тощо. Ця послуга має разовий характер, тому розроблена окремими аудиторськими фірмами типова технологія організації бухгалтерського обліку користується найбільшим попитом у підприємств, що створюються.

Аудиторська фірма, що має вести облік, розробляє для замовника облікову політику, формує робочий план рахунків бухгалтерського обліку, перелік субрахунків, склад аналітичних рахунків і реєстрів, рекомендує форму обліку. Якщо на момент укладання договору підприємство не має необхідної оргтехніки (комп'ютерів, засобів зв'язку), аудиторська фірма здійснює підбір комплексу технічних засобів і встановлення програмного забезпечення, баз даних. Співробітник аудиторської фірми може працювати безпосередньо у замовника, який зобов'язується створити необхідні умови для організації робочого місця.

В іншому випадку до обов'язків замовника належать своєчасне подання первинних документів, усі інші функції (доставка в аудиторську фірму первинних документів, забезпечення їх збереження, обробки, ведення реєстрів аналітичного та синтетичного обліку, повернення первинних документів і складених реєстрів замовнику) виконує аудиторська фірма. Наголосимо, що замовники користуються зазвичай кількома аудиторськими послугами. Ведення обліку аудиторською фірмою часто супроводжується також складанням звітності. У цьому випадку звітність складається на основі реєстрів обліку, які формуються аудиторською фірмою, що може трактуватися і як окремий вид аудиторських послуг. А коли звітність складається на основі реєстрів, наданих замовником, за необхідності аудиторські фірми трансформують звітність відповідно до міжнародних стандартів.

Відновлення бухгалтерського обліку виконується за певний період і має разовий характер. Запорукою якісного виконання цієї послуги є надання замовником усіх первинних та інших необхідних документів. З огляду на складність відновлення обліку, цю роботу виконують найкваліфікова-ніші спеціалісти аудиторських фірм.

Удосконалення облікової системи здійснюється через впровадження прогресивних (автоматизованих) форм обліку, коригування облікової політики. Автоматизація бухгалтерського обліку — один з перспективніших напрямків діяльності аудиторських фірм, що передбачає вибір пакету прикладних програм, його адаптацію з урахуванням специфіки діяльності замовника, розробку оригінальних прикладних програм автоматизації обліку та їх впровадження. Зазвичай, послуги стосовно підбору та впровадження автоматизації обліку тісно пов'язані з постановкою бухгалтерського обліку та вибором комплексу технічних засобів.

Важливою сферою діяльності аудиторів є здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств з метою прогнозування ефективності їх розвитку, прийняття оперативних управлінських рішень і розробки різних рекомендацій, програм (складання бізнес-планів, прогнозів, проектів облікової політики тощо). Обсяг аналітичних робіт визначається завданням замовника. Попит на послуги аудиторів у сфері аналізу постійно зростає.

Діяльність перших аудиторських фірм в Україні полягала у наданні консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, господарського законодавства. Сьогодні інформаційно-консультаційне обслуговування підприємств охоплює широкий спектр аудиторських послуг. Крім надання консультацій у таких традиційних сферах, як облік, оподаткування, право, аудиторські фірми здійснюють консультування з окремих організаційних, технічних і екологічних питань.

Розрізняютьразові та постійніконсультації. Стосовно разових консультацій укладаються окремі договори, оплата здійснюється відповідно до обсягу та складності виконаної роботи. Постійне консультаційне обслуговування відбувається на основі довгострокових, зазвичай, річних договорів і практично становить найефективнішу форму консультаційної діяльності. Крім роз'яснень складних облікових, фінансових і правових питань, постійне консультування передбачає безперервний контроль стану обліку і звітності, розрахунків за обов'язковими платежами, а також забезпечення підприємства-замовника пакетами останніх законодавчих та нормативних актів, що регламентують виробничо-господарську діяльність. Практичним результатом постійного консультаційного обслуговування для підприємства-замовника є: зменшення помилок, які виявляються під час наступних аудиторських і податкових перевірок; можливість максимального використання легальних методів мінімізації податків та інших обов'язкових платежів. Невід'ємна частина постійного консультаційного обслуговування підприємств — проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу. Цей вид послуг передбачає курси лекцій і практичних занять для керівників і головних бухгалтерів. На семінарах особливу увагу звертають на зміни в цивільному, податковому законодавстві, коментують нормативні акти, стосовно бухгалтерського обліку, розглядають типові помилки в організації та його веденні, складанні звітності.

Аудиторські фірми можуть навчати бухгалтерський персонал. У деяких випадках це є продовженням такого виду послуг, як постановка бухгалтерського обліку. Працівники аудиторської фірми у визначений термін підбирають і готують для бухгалтерії підприємства штат працівників, починаючи з бухгалтерів окремих ділянок обліку (автоматизованих робочих місць) і закінчуючи головним бухгалтером та фінансовим директором. Крім цього, здійснюється навчання бухгалтерському обліку на ПЕОМ, підготовка спеціалістів до складання іспитів з метою отримати аудиторський сертифікат. Цей вид послуг якісно здійснюють аудиторські фірми, створені або акредитовані при вищих навчальних закладах.

Інформаційне обслуговування підприємств передбачає оптимальний підбір довідкової літератури: від рекомендацій стосовно передплати періодики і до вибору інформаційно-довідкових комп'ютерних систем.

Перспективний напрям аудиторських послуг — підготовка документів, що регламентують господарську діяльність підприємств: положень про оплату праці, колективних договорів, договорів господарської діяльності, контрактів, трудових угод тощо.

Розвиток ринкових відносин і виникнення таких явищ, як приватизація, акціонування, банкрутство, розподіл майна і злиття підприємств створили умови для участі аудиторів у цих процесах як експертів. Враховуючи складність майнових інтересів і зацікавлення сторін, майнові проблеми неможливо вирішити без залучення незацікавленої особи, яка могла б об'єктивно та авторитетно для всіх сторін оцінити майно.

Експертну оцінку вартості об'єктів приватизації аудитори виконують за спеціальними угодами з відповідними органами приватизації. Різновидом експертної діяльності аудиторських фірм є експертиза інвестиційних проектів: системне дослідження ефективності вкладення капіталу в майбутню підприємницьку діяльність, що запобігає втратам капіталу інвесторами. Аудитори також здійснюють експертизи виконання фінансово-правових аспектів укладених господарських угод, дають експертну оцінку перспективної інформації бізнес-планів, а в окремих випадках оцінюють ефективність облікової політики підприємства, форми бухгалтерського обліку, системи внутрішнього контролю тощо.

Здійснена класифікація аудиторських послуг, на нашу думку, дає змогу орієнтувати аудиторські фірми на повне задоволення попиту замовників і можливість пояснити потенційним та дійсним клієнтам суть послуг, які пропонують аудиторські фірми.

 
 

Гончарук Я. А. Аудит: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007.

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека