Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Екологія


 
Матеріали для написання реферату: 
   Демографічна поведінка, народжуваність і відтворення населення
   Кризові еколого-геоморфологічні ситуації в Україні
   Вплив людської діяльності на літосферу
   Глобальні екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням навколишнього середовища
   Екосистеми та їх місце в організації біосфери
   Екологічні проблеми землеробства
   Екологічні проблеми сучасності
   Проблеми збереження біотичного та ландшафтного різноманіття України
   Безвідходне виробництво
   Особливості поводження з побутовими відходами
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Олійник Я.Б. Основи екології: підручник. - К.: Знання, 2012. - 558 с.
   Мягченко, О. П. Основи екології: підручник / О. П. Мягченко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.
   Стецюк, В. В. Екологічна геоморфологія України : навчальний посібник / В. В. Стецюк, Г. І. Рудько, Т. І. Ткаченко. - К.: Слово, 2010. - 368 с.
   Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. - К.: Кондор, 2009. - 524 с.
   Димань, Т. М. Екологія людини: підручник / Т. М. Димань. - К.: Академія, 2009. - 376 с.
   Потіш, Л. А. Екологія: навчальний посібник для вищої школи / Л. А. Потіш. - К.: Знання, 2008. - 272 с.
   Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи: навчальний посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К.: Кондор, 2009. - 292 с.
   Юрченко, Л. І. Екологія: навчальний посібник / Л. І. Юрченко. - К. : Професіонал ; К. : Центр учбової літератури, 2009. - 304 с.
   Корсак, К. В. Основи сучасної екології: навчальний посібник для вищої школи / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 6-те вид., доп. - К.: Персонал, 2009. - 408 с.
   Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підручник / А. Л. Бобровський. - Суми : Університетська книга, 2009. - 586 с.
   Екологічні проблеми землеробства /І. Д. Примак, Ю. П. Манько, Н. М. Рідей, В. А. Мазур, В. І. Горщар, О. В. Конопльов, С. П. Паламарчук; О. І. Примак; За ред. І. Д. Примака — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 456 с.
   Збалансовані міста [Текст] / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ: [б. и.], 2018. - 35 с.
   Поводження з небезпечними відходами в Україні [Текст] / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : [б. и.], 2018. - 27 с.
   Абрамовский, Евгений Романович. Атмосфера больших городов [Текст] / Е. Р. Абрамовский, В. И. Карплюк, Н. Н. Переметчик. - 2-е изд., испр. и доп. - Дніпропетровск : Наука и образование, 2011. - 350 с.
   Панас, Ростислав Миколайович. Екологія грунтів [Текст] : навч. посібник / Р.М. Панас. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 481 с.
   Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток [Текст] : навч. посібник / О. Т. Урушадзе, Т. Ф. Урушадзе, О. М. Нагорнюк та ін.; за наук. ред. О. І. Фурдичка; Грузин. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, Вінниц. акад. неперерв. освіти. - Київ; Тбілісі; Херсон : Гельветика, 2019. - 482 с.
   Екологія: основи екології [Текст] : навч. посібник / Б. І. Харченко [та ін.]. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 236 с.
   Екологія з основами біобезпеки [Текст] : навч. посібник. Ч. 1. Інгредієнтне забруднення / В. Г. Петрук [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 196 с.
   Екологічна експертиза [Текст] : навч. посібник / Житомир. нац. агроекол. ун-т ; ред. М. І. Федючка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 144 с.
   Костолович, М. І. Асистентська практика [Текст] : навч. посіб. / М.І. Костолович, Н. В. Денисюк, Л. В. Ойцюсь; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : Гельветика, 2018. - 171 с.
   Білецька, Г. А. Рекреаційне природокористування [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Білецька. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 148 с.
   Сафранов, Тамерлан Абісалович. Еколого-економічні основи природокористування [Текст] : навч. посібник / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Д. В. Лукашов. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 350 с.
   Маджд, Світлана Михайлівна. Концепція структурно-функціональних змін розвитку антропогенно трансформованих водних екосистем [Текст] : монографія / С. М. Маджд ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 260 с.
   Гігієна та екологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Рублевська, О. А. Шевченко, О. О. Кулагін [та ін] ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. - Дніпро : Герда, 2018. - 93 с.
   Гігієна населених місць [Текст] : зб. наук. праць. Вип. № 68 / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України; голов. ред. А. М. Сердюк. - Київ : [б. и.], 2018. - 246 с.
   Соломенко, Людмила Іванівна. Екологія людини [Текст] : навч. посібник / Л.І. Соломенко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 120 с.
   Директива ЄС щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень [Текст] / гол. ред. Т. В. Тимочко. - Київ : Всеукр. еколог. ліга, 2018. - 23 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека