Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Педагогіка


 
Матеріали для написання реферату: 
   Обзор педагогических технологий обучения
   Педагогічний процес як система
   Медиаобразовательная технология
   Словарь терминов
   Педагогические технологии адаптивной школы
   Образование в XXI в.: подготовка творчески активных специалистов
   Воля як особистісна онтологія
   Адаптація першокласників
   Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків
   Соціалізація дітей молодшого шкільного віку
   Патріотичне виховання
   Філософія освіти
   Дитяча жорстокість
   Інклюзивна освіта
   Дитяча безпека в мережі Інтернет
   Модернізація освіти
   Акмеологічні технології в підвищенні якості освіти
   Управління якістю освіти
   Педагогічна система В.О.Сухомлинського
   Екологічна освіта
   Освітня політика
   Імідж школи
   Педагогічна культура вчителя
   Формування основ здорового образу життя в учнів загальноосвітніх шкіл.
   Концепція Нової української школи
   Інклюзивна освітня система
   Диcтанційна освіта
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі:  
   Педагогіка: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, Т. Ю. Осипов. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 304 с.
   Педагогика: учебник / Под ред. Л. П.Крившенко. - М. : Проспект, 2004. - 429 с.
   Турик Л. А. Педагогические технологии в теории и практике: учеб. пособие. - Р.-на-Д. : Феникс, 2009. - 281 с.
   Инновационные педагогические технологии: учебное пособие / М. Н. Гуслова. - Москва: Академия, 2010. - 286 с.
   Виховання особистості: підручник / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2008. - 848 с.
   Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І. Туркот. - К.: Кондор, 2011. - 628 с.
   Досуговая педагогика: учеб. пособие / И.Ю. Исаева. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с.
   Интеркультурная педагогика младшего возраста: учебник/ Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина. - Москва: ФОРУМ, 2011. - 397 с.
   Креативная педагогика. Методология, теория, практика: монография / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков, А.И. Владимиров. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 319 с.
   История педагогики и образования: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 2010. - 400 с.
   Національно-громадянське виховання студентської молоді: навчальний посібник / І.В. Костюк, І.Н. Карпунь. - Львів: Новий світ - 2000, 2010. - 268 с.
   Університетська освіта: навчально-метод. посібник / Г.В. Товканець. - К.: Кондор, 2011. - 182 с.
   Голець, Марія Іванівна. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. І. Голець ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - 3-тє вид., випр. та допов. - Київ : Персонал, 2014. - 295 с.
   Андрущенко, Віктор Петрович. Учитель, якого чекають (польові педагогічні нотатки) [Текст] / В.П. Андрущенко; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 131 с.
   Сучасні дослідження з педагогіки і психології [Текст] : зб. наук. пр. Вип.1 (2018) / Міжнар. гуманіт.-пед. ін-т "Бейт-Хана", Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького; ред.: С. В. Сапожников, О. Є. Самойлов, А. О. Теплицька [та ін.]. - Дніпро , 2018. - 135 с.
   Полищук, Юлия. 77 чудес в сундучке: арт-терапевтические техники в работе с особым ребенком [Текст] / Ю. Полищук, Ю. Храмова, О. Андреева. - Днепр : Герда, 2019. - 186 с.
   Формування життєвих компетентностей учнів [Текст] : матер. наук.-практ. конф. / Дніпров. акад. неперервної освіти, Упр. освіти і науки Криворіз. міської ради, Асоц. вальдорф. ініціатив в Україні ; ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига. - Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2018. - 96 с.
   Від накопичення знань - до здібності діяти [Текст] : зб. мат. семінару / ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига ; ред. В. Шульц, ред. Т. Грицишина, ред., упор. Н. Скрига [та ін.]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 82 с
   Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи [Текст] / Ун-т ім. Альфреда Нобеля; орг. ком.: Б.І. Холод, Н.П. Волкова, О.Б. Тарнопольський. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 248 с.
   Зупинись, мить, ти прекрасна! [Текст] : сценарії шкільних свят / Упр. освіти і науки Дніпропетр. обл. держ. адмін., Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; упоряд. Л. М. Архипенко. - Дн-ськ : Промінь, 2000. - 312 с.
   Кубай, Ніна Олександрівна. Виховуємо традиціями українського козацтва [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Кубай, О. В. Кубай. - Львів : Новий Світ-2000, 2019. - 284 с.
   Козак, Н.Л. Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / Н.Л. Козак, І.М. Шоробура; Хмельн. економ. ун-т. - Львів: Новий світ-2000, 2018. - 163 с.
   Красовська, О.О. Технології викладання освітньої галузі "Мистецтво" [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.О. Красовська ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука, Ін-т пед. освіти, Каф. початк. та дошкіл. освіти. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 151 с.
   Педагогіка: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / І.П. Анєнкова [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 568 с.
   Джаман, Т.В. Історія педагогіки України [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Джаман. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 286 с.
   Шадських, Юрій Генадійович. Психологія і педагогіка [Текст] : навч. посібник / Ю. Г. Шадських. - 2-ге изд. випр. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 320 с.
   Вагнер, Тоні. Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя [Текст] / Т. Вагнер, Т. Дінтерсміт; пер. з англ. Н. Борис. - Київ : Наш формат, 2017. - 312 с.
   Робінсон, Кен. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту [Текст] / К. Робінсон, Лу Ароніка; пер. з англ. Г. Лелів . - 2-ге вид. - Львів : Літопис, 2018. - 256 с.
   Проблеми сучасної освіти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. Вип. 8: у 2-х ч. Ч. 1 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; ред. Ю. В. Холін. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 128 с.
   Четверікова, Наталя Володимирівна. Інклюзивний клас у школі. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів [Текст] / Н. Четверікова. - Київ: Шкільний світ, 2018. - 134 с.
   Зливков, Валерій Лаврентійович. Психологія педагогічного спілкування: інтегративний підхід [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. - Ніжин : Лисенко М. М., 2018. - 276 с.
   Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників [Текст] : метод. посібник / М. С. Гальченко, К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини. - Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2018. - 136 с.
   Литовченко, Ірина Миколаївна. Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і практика [Текст] : монографія / І. М. Литовченко; наук. ред. О. І. Огієнко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Сладкевич Б. А., 2018. - 399 с.
 
Додаткова інформація: схеми 
   Модель структури самоменеджменту в сфері професійної діяльності керівника сучасного навчально-виховного закладу
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека