Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Фінанси


 
Матеріали для реферату 
   Місцеві фінанси. Основні терміни
   Фінансовий менеджмент
   Фінанси підприємств
   Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування
   Еволюція іпотеки та іпотечного кредитування
   Державний кредит
   Генезис і єволюція фінансів
   Державний кредит і державний борг
   Довіра банкам - запорука стабільності економіки.
   Валютні операції
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Міжнародні фінанси: навчальний посібник для вищої школи. /Укр. акад. банк. справи НБУ. -К.: Центр учбової літератури, 2013. -548 с.
   Фінансовий аналіз: навчальний посібник для вищої школи./Донецький нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. -К.: Центр учбової літератури, 2013. -440 с.
   Божидарнік Н.В. Божидарнік Валютні операції: Підручник. -К.: Центр учбової літератури, 2013. - 698 с.
   Лютий І.О. Іпотека: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Знання, 2011. - 446 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
   Кравчук, Оксана Миколаївна. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: навч. посібник/О. М. Кравчук, В. П. Лещук. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 504 с.
   Сазонець, І.Л. Управління місцевими фінансами [Текст] : навчальний посібник / І.Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко.- К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
   Рева, Т.М. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник / Т. М. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.
   Місцеві фінанси [Текст] : підручник / за ред. О. П. Кириленко. - К. : Знання, 2006. - 677 с.
   Карлін, Микола іванович. Фінансова система України: навчальний посібник для студ. вузів / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
   Карлін, Микола Іванович. Державні фінанси України: навчальний посібник для вузів / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
   Сунцова, Олеся Олександрівна. Місцеві фінанси: навчальний посібник для вищої школи / О.О. Сунцова. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 488 с.
   Буряк, Петро Юрійович. Фінанси: підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 392 с.
   Фінанси: курс для фінансистів [Текст] : підручник / ред.: П. Ю. Буряк, О. Б. Жихор. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 528 с.
   Слав`юк, Ростислав Анатолійович. Фінанси підприємств: підручник / Р. А. Слав`юк ; Національний банк України, Університет банківської справи. - К. : УБС НБУ : Знання, 2010. - 550 с.
   Владимиров, К. М. Місцеві фінанси [Текст] : навчальний посібник / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2009. - 352 с.
   Бердар, Маргарита Михайлівна. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М. М. Бердар. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
   Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст]: навчальний посібник / Д.І. Коваленко, В.В. Венгер. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 578 с.
   Фінанси [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. А.С. Меглаперідзе. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 419 с.
   Фінанси для фінансистів [Текст]: підручник / К. В. Багацька [та ін.]; ред. Т. А. Говорушко; Нац. ун-т харч. технологій. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 612 с.
   Галушка, Євген Омелянович. Казначейська справа [Текст] : підруч. / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. - 2-е вид., доп. і переробл. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 580 с.
   Основи підприємництва: теорія і практикум [Текст] : навч. посібник / В. Г. Воронкова [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 454 с.
   Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун [та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 229 с.
   Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів [Текст] : монографія / Т. Ю. Александрюк, Л. Б. Баранник, О. В. Вознюк [та ін.]; ред. Л. Б. Баранник; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2019. - 335 с.
   Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах [Текст] / Г. О. Король, Р. Б. Сокольська, В. Д. Зелікман [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 136 с.
   Фергюсон, Ніл. Еволюція грошей. Фінансова історія світу [Текст] / Н. Фергюсон ; пер. з англ. К. Диса. - Київ : Наш формат, 2017. - 380 с.
   Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник / Т. Д. Косова, І. В. Сіменко, П. М. Сухарев [та ін.]; за заг. ред.: Т. Д. Косової, І. В. Сіменко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 440 с.
   Артамонова, Наталія Саввівна. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Київ : SBA PRINT : Сладкевич Б. А., 2017.
   Теорія фінансів [Текст] : підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник [та ін.] ; під заг. ред.: В.М. Федосова, С. І. Юрія. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 576 с.
   Бурковська, Алла Валентинівна. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах [Текст] : навчальний посібник / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 207 с.
   Юдіна, Світлана Валеріївна. Фінансові ресурси домогосподарств [Текст] : монографія / С. В. Юдіна, О. В. Золотарьова, В. О. Гнєушева ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 176 с.
   Боринець, Станіслав Якович. Теорія та практика світових фінансів [Текст] : підручник / С. Я. Боринець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 432 с.
   1552457 311:336(075.8) К 79 Кремень, Вікторія Михайлівна. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кремень, О. І. Кремень ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 366 с.
   Кремень, Вікторія Михайлівна. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кремень, О. І. Кремень ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 366 с.
   Бедринець, М. Д. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 350 с.
   Ткаченко, Ігор В. Заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [Текст] : метод. рекомендації / І. В. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філософ. ф-т, Каф. держ. упр. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 104 с.
   Карлін, Микола Іванович. Світові офшорні центри [Текст] : навч. посібник / М. І. Карлін. - Київ : Кондор, 2018. - 421 с.
   Фінанси [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Лисяк [та ін.] ; ред. Л. В. Лисяк ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 298 с.
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека