Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Аудит


Нормативна база регулювання аудиту в Україні
 

Аудиторська діяльність на міжнародному рівні регулюється Комітетом з міжнародної аудиторської практики (КМАП). Він оприлюднює Міжнародні стандарти аудиту (МСА) та положення про аудит та супутні аудиту послуги з метою встановлення на міжнародному рівні єдиної аудиторської практики.

Стандарти аудиту — це єдині вимоги щодо порядку здійснення, оформлення, оцінки достовірності інформації, кваліфікації, а також регламентації надання окремих супутніх послуг та підготовки результатів аудиту.

МСА мають таку побудову:

1.  Загальні положення;

2.  Основні поняття і визначення, що використовуються в ста-
ндарті;

3.   Сутність стандарту; 

4.   Практичний додаток. 

Поряд з цим у кожній країні аудит в тій чи іншій мірі регулюється місцевими нормативними актами. Вони можуть мати силу закону або положень, які розробляються органами регулювання або професійними організаціями окремої країни. За своєю формою та змістом Національні нормативи аудиту і -супутніх йому послуг, що прийняті в багатьох країнах є різними. Якщо Національні стандарти відрізняються або суперечать Міжнародним стандартам аудиту за деякими його аспектами, то організації — члени Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) мають керуватися зобов'язаннями федерації, які передбачені Кодексом МФБ.

Кодексом МФБ передбачено, що організації-члени МФБ повинні дотримуватись принципів діяльності МФБ та включати до


своїх національних стандартів аудиту ті принципи, на яких базуються Міжнародні нормативи аудиту, що розроблені МФБ.

Країнам, які є членами МФБ, дозволено приймати Міжнародні нормативи аудиту за національні нормативи на підставі поданої заяви, розробленої КМАП.

Аудиторська діяльність в Україні регулюється Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р., Стандартами аудиту та Кодексом етики професійних бухгалтерів, положеннями Аудиторської палати України та іншими нормативно-правовими актами.

В Україні до 31.12.1998 р. діяли тимчасові національні нормативи аудиту. Починаючи з 1.01.1999р. було введено в дію 32 Національні нормативи аудиту, які мали таку класифікацію:

1—2 — «Вступний матеріал»;

З—8 — «Відповідальність»;

9—11 — «Планування»;

12—13 — «Внутрішній контроль»;

14—22 — «Аудиторські докази»;

23—25 — «Використання роботи інших фахівців»;

26—27 — «Аудиторські висновки та звіти»;

28—29 — «Окремі вимоги до аудиторських висновків та звітів»;

30—32 — «Нормативи, які регулюють спеціальні умови проведення аудиту».

Рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122 в якості Національних стандартів були прийняті Міжнародні Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

Для врегулювання питань, які не визначені законодавчо, Аудиторська палата України розробляє окремі положення (наприклад, Положення про сертифікацію аудиторів № 16 від 19.11.2002 р., Положення про постійне обов'язкове удосконалення професійних знань аудиторів України від 23.04.2002 р. № 109 тощо) та інструкції.

Важливу роль відіграють і внутрішньофірмові стандарти аудиту— способи, принципи, методи та прийоми, які розробляються, затверджуються та використовуються конкретною аудиторською фірмою для надання аудиторських послуг та порядку документального оформлення результатів перевірки з метою вдосконалення організації праці аудиторів, контролю за виконанням проведених процедур, підвищення якості надання аудиторських послуг та репутації аудиторської фірми.

Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні визначаються Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. (додаток 1) Він має таку структуру:

Розділ /. Загальні положення.

Стаття 1. Сфера дії Закону.

Стаття 2.Законодавство про аудиторську діяльність. Стаття 3.Аудиторська діяльність. Стаття 4. Аудитор.Стаття 5. Аудиторська фірма. Стаття 6. Стандарти аудиту.

Стаття 7.Аудиторський висновок та інші офіційні документи. Стаття 8.Обов'язкове проведення аудиту. Стаття 9. Обов'язки суб'єктів господарювання при проведенні аудиту.

Розділ II. Сертифікація аудиторів і Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.

Стаття 10. Сертифікація аудиторів.

Стаття 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.

Розділ III. Аудиторська палата України.

Стаття 12. Повноваження Аудиторської палати України.

Стаття ІЗ. Створення Аудиторської палати України.

Стаття 14. Діяльність Аудиторської палати України.

Стаття 15. Голова Аудиторської палати України.

Розділ IV. Порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Стаття 16. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Стаття 17. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Розділ V. Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм.

Стаття 18. Права аудиторів та аудиторських фірм.

Стаття 19. Обов'язки аудиторів та аудиторських фірм.

Стаття 20. Спеціальні вимоги.

Розділ VI. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

Стаття 21. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

Стаття 22. Інші види відповідальності аудиторів та аудиторських фірм.

Розділ VII. Прикінцеві положення.

Попередня редакція Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. містила 30 статей. Зокрема, в оновлений Закон не потрапили такі статті як «Публічна бухгалтерська звітлість» (ст. 8); «Користувачі бухгалтерської звітності» (ст. 9); «Відповідальність за дотримання ведення бухгалтерського обліку» (ст. 11); «Ліцензування аудиторської діяльності» (ст. 13); «Повноваження Аудиторської палати» (ст. 14); «Створення професійної громадської організації аудиторів України» (ст. 17); «Повноваження Спілки аудиторів України» (ст. 18); «Припинення дії сертифікатів і ліцензії» (ст. 27); «Укладання договору на проведення аудиту» (ст. 28); «Подання аудиторського висновку в податкову інспекцію» (ст. 29); «Відповідальність господарюючого суб'єкта при проведенні аудиту» (ст. ЗО).

При цьому за змістом частина з деяких вилучених статей перейшла в нову редакцію закону і додалися дві нові статті — «Реєстр аудиторських фірм і аудиторів» (ст. 11) і «Голова Аудиторської палати України» (ст. 15).

Дія Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. не поширюється на аудиторську діяльність державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю (ст. 1 абз. 1). Це означає, що є ще аудит із здійснення держфінко-нтролю. Це буде сприяти проведенню аудиту податківцями і співробітниками КРУ без їх сертифікації та застосування МСА.

Визначено, що законодавчими регуляторами професійного аудиту виступають: Господарський кодекс України, Закон України «Про аудиторську діяльність», інші нормативно-правові акти і стандарти аудиту. У випадках, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що визначені вищезазначеним Законом, то застосовуються правила Міжнародного договору. Це означає підвищення конкурентноздатності іноземних аудиторів на державному або на макрорівні.

Аудиторська палата України уклала з Міжнародною федерацією бухгалтерів Меморандум на переклад та видання українською мовою Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (далі — МСА). Рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. № 122 Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів прийняті в якості Національних стандартів аудиту та введені в дію з 1 січня 2004 р.

Основи аудиту

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека