Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Економіка підприємства


 
Матеріали для написання реферату: 
   Конкуренция в рыночной экономике
   Підприємство як економічний суб'єкт
   Правові основи функціонування підприємств в Україні
   Особливості міжнародного підприємства
   Словник економічних термінів і понять
   Склад і структура оборотних коштів
   Стратегія розвитку підприємства
   Формування, розподіл і використання прибутку підприємства
   Антикризове фінансове управління
   Зовнішнє середовище господарювання підприємств (конкурентоспроможність підприємства)
   Суть наукових підходів до управління конкурентоздатністю
   Система антикризового управління потенціалом підприємства
   Маркетингові дослідження, планування обсягів продажу та контролю продукції
   Інноваційні процеси на підприємстві
   Планування середовища діяльності фірми
   Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
   Конкуренція та конкурентоспроможність сучасних високотехнологічних підприємств
   Проблеми заробітної плати в Україні та напрямки їх вирішення
   Методологічні засади формування концепції економічної безпеки підприємства
   Ресурсне забезпечення управління персоналом
   Логістика на підприємстві
   Антикризове управління підприємством
   Основні засоби підприємств
   Підприємництво в умовах пандемії COVID-19
 
Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.) 
   Список видань
 
Література по темі: 
   Ефективність системи управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації [Текст] : монографія / Харків. ін-т фінансів ; за заг. ред. Г. О. Дорошенка. - Харків: НТМТ, 2014. - 424 с.
   Тюріна Н.М. Карвацка. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408 с.
   Економіка підприємства: навчальний посібник для вищої школи. - Львів: Новий Світ - 2000, 2012. - 439 с.
   Іванова, Валентина Василівна. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / В. В. Іванова. - Суми : Університетська книга, 2011. - 443 с.
   Череп, А. В. Стратегічне планування і управління: навчальний посібник / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. :Кондор, 2011. - 334с.
   Березін О. В. Економіка підприємства. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
   Грицюк, Е. О. Економіка підприємства: навчальний посібник. - К. : Дакор, 2009. - 304 с.
   Економіка підприємства: зб. практичних задач і ситуацій: навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2008. - 323 с.
   Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник. - К. : Знання, 2008. - 679 с.
   Економіка промислового підприємства / за ред. Н. М. Тюріної. - Львів : Новий світ-2000, 2008. - 312 с.
   Єгорова І. П. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Навч. посіб. - Львів: Магнолія 2006,2009. - 331 с.
   Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.
   Пєліхов Є. Ф. Економіка сучасного підприємства: навч.-метод. і практ. посібник. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с.
   Кривов'язюк, І. В. Підприємство в умовах ринку: навчальний посібник. - К. : Кондор, 2009. - 840 с.
   Сафронов H. А.Экономика организации (предприятия): учебник для сред. профобр. - М., 2009. - 255 с.
   Гринчуцький, Валерій Іванович. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.
   Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос [и др.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
   Гетьман, Оксана Олександрівна. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
   Залуцький, І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. посібник / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 320 с.
   Березін, О. В. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 308 с.
   Хмурова В.В. Менеджмент підприємницької дяльності: навч. посібник. /Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. -К.: Центр учбової літератури, 2013. - 284 с.
   Хомяков, Володимир Іванович. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. - К. : Кондор, 2011. - 432 с.
   Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. /Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. -Дн-ськ: Арт-Прес, 2010. -319 с.
   Довбенко, В'ячеслав Іванович. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / В. І. Довбенко, В. М. Мельник. - Львів : Львівська політехніка, 2010. - 232 с.
   Фатхутдінов, Раїс Ахметович. Управління конкурентоздатністю організації: підручник / Р.А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. - К.: Кондор, 2009. - 470 с.
   Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: навчальний посібник / за ред. Ю.Г. Козака. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 288 с.
   Економіка підприємства [Текст] : підручник для вищої школи / за заг. ред. Л. Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2012. - 864 с.
   Рульєв, Віталій Андрійович. Управління персоналом [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К.: Кондор, 2013. - 309 с.
   Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект [Текст]: монографія / С.В. Кавун. - Харків: Щедра садиба плюс, 2014. - 311 с.
   Єгорова, Ірина Геннадіївна. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. С. Приймак. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 330 с.
   Кулішов, Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов; М-во освіти і науки України, Криворіз. економ. ін-т. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 205 с.
   Захарченко, Віталій Іванович. Економіка підприємства. Теорія [Текст] / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. Мечникова, Одес. нац. політехн. ун-т, Вінниц. торгов.-економ. ін-т КНТЕУ. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 323 с.
   Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями [Текст] / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський ; ред. В. П. Хорольський ; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 496 с.
   Капінос, Геннадій Іванович. Операційний менеджмент: навчальний посібник / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 351 с.
   Меліхова, Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність [Текст] : монографія / Т. О. Меліхова ; М-во освіти і науки України. - Запоріжжя : [б. и.] ; Херсон : Гельветика, 2018. - 631 с.
   Фролова, Лариса Володимирівна. Управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки [Текст] : монографія / Л. В. Фролова, О. В. Роженко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 210 с.
   Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін [Текст] / А.О. Корнецький, А.А. Свинчук, В.Я. Назарук [та ін.]. - Київ: Підприємство ВІ ЕН ЕЙ, 2017. - 188 с.
   Мулик, Тетяна Олексіївна. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Київ: Центр учбової літератури, 2017. - 287с.
 
Додаткова інформація: схеми: 
   Етапи формування проблем ефективного ведення господарської діяльності
   Ознаки підприємства
   Економічна модель підприємства як відкритої системи
   Схема циклу управління виробництвом
   Схема реалізації внутрішнього економічного механізму підприємства
   Класифікація цілей підприємницької діяльності залежно від строку їхнього досягнення
   Формування чистого прибутку підприємства
   Розподіл чистого прибутку підприємства
   Класична модель санації
   Альтернативні варіанти розвитку справи про банкрутство
 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека