Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Фінанси


Фінансовий менеджмент
 
Фінансовий менеджмент

Гроші — це воля, викарбувана із золота.
Е. Ремарк

    Сутність, мета, завдання та функції фінансового менеджменту
    Система забезпечення фінансового менеджменту
    Вартість грошей у часі
    Сутність, мета, завдання та функції фінансового менеджменту
В умовах ринкової економіки успішне функціонування підприємств багато в чому визначається здатністю менеджерів грамотно розпоряжатися наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал та збільшуючи прибуток, вчасно прогнозувати та уникати банкрутства господарюючого суб'єкта.
Складний етап формування ринкової економіки в нашій країні визначив потребу у вивченні фінансового менеджменту — науки управління фінансами підприємства, спрямованої на досягнення його стратегічних та тактичних цілей. Цілі є індивідуальними для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства можуть мати різні інтереси у питаннях регулювання маси та динаміки прибутку, зростання добробуту акціонерів, контролю за курсовою вартістю акцій, дивідендної політики, проте всіма цими та багатьма іншими аспектами діяльності підприємства можна управляти за допомогою універсальних методів, розроблених відомими вченими — економістами.

Фінансовий менеджмент (Financial management) — це вид професійної діяльності, спрямований на досягнення цілей підприємства з використанням системи методів управління його фінансовими ресурсами та грошовими потоками.
Основний зміст фінансового менеджменту полягає у розробці та реалізації управлінських рішень щодо формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства, а також щодо організації обороту грошових коштів підприємства.
к вид діяльності фінансовий менеджмент включає:
Розробку фінансової стратегії підприємства.
Вироблення методів реалізації фінансової стратегії підприємства.
Організацію структурних підрозділів управління фінансовою діяльністю підприємства.
Планування фінансової діяльності підприємства.
Фінансовий аналіз та систему прийняття рішень з питань фінансової діяльності підприємства та вироблення методів їх реалізації.
Планування використання коротко- і довгострокових фінансових ресурсів. Моніторинг фінансового стану підприємства, аналіз результатів фінансової діяльності підприємства, наліз імовірного ризику.
контроль за реалізацією прийнятих управлінських рішень.
Основними засадами фінансового менеджменту є взаємозв'язок і підпорядкованість вільній системі управління підприємством, орієнтація на завдання розвитку підприємства та динамізм управління.
Розглядаючи головну мету фінансового менеджменту, необхідно відзначити, що во-заємопов'язана з метою управління діяльністю підприємства в цілому, яка, в свою у, може включати:
максимізацію прибутку;
мінімізацію витрат;
максимізацію обсягу реалізації;
максимізацію ринкової вартості підприємства.
максимізацію ринкової вартості підприємства слід розглядати як найбільш прийнятну. Адже збільшення ринкової вартості підприємства є не тільки результатом зростання прибутку, зниження витрат підприємства, а й може бути результатом росту іміджу підприємства, покращення інших якісних оцінок підприємства, які передбачають довгострокове зростання ефективності його діяльності. З огляду на це, головною метою фінансового менеджменту є максимізація ринкової вартості підприємства, що забезпечує зростання добробуту власників підприємства.
Для досягнення цієї мети фінансовим менеджерам необхідно вирішувати наступні завдання:
•    досягати приросту рентабельності власного капіталу;
•    підтримувати поточну платоспроможність (ліквідність) підприємства і платоспроможність у довгостроковому періоді;
•    забезпечувати фінансовими ресурсами процеси розширеного відтворення, кінцевому підсумку завданням фінансового менеджера є досягнення оптимального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку підприємства та рішеннями, які приймаються у короткостроковому та довгостроковому фінансовому управлінні.
Наприклад, у короткостроковому фінансовому управлінні приймає рішення про поєднання таких цілей, як збільшення прибутку і підвищення ринкової вартості акцій, 
оскільки вони можуть протидіяти одна одній. Це виникає у тому випадку, коли підприємство, інвестуючи капітал у розвиток виробництва, має поточні збитки, розраховую на отримання у майбутньому великого прибутку, який і забезпечить ріст вартості акції З іншого боку, підприємство може утримуватися від інвестицій на оновлення основного капіталу заради отримання великого поточного прибутку, але це згодом відобразиться на конкурентоздатності його продукції і призведе до зниження рентабельності виробництва, а потім до падіння ринкової вартості акцій.
У довготерміновому фінансовому управлінні, яке орієнтоване на таку ж мету, пері за все враховуються фактори ризику і невизначеності.
Фінансовий менеджер повинен визначити пріоритети і знайти компроміс для оптимального поєднання інтересів різних господарських підрозділів підприємства у питаннях затвердження інвестиційних проектів та джерел їхнього фінансування.
У процесі реалізації своєї головної мети фінансовий менеджмент вирішує наступі основні завдання, які тісно взаємопов'язані між собою (табл.15.1).
Реалізація цілей і завдань управління фінансами здійснюється через відповідний механізм фінансового менеджменту, що є системою основних елементів, які регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень у фінансовій діяльності підприємства (табл.15.2).
Фінансовий менеджмент реалізує свою головну мету і основні завдання шляхом виконання певних функцій.
Найважливішими функціями фінансового менеджменту є:
1.    Розробка фінансової стратегії підприємства.
Зміст цієї функції полягає у формуванні систем цілей та основних показників фінансової діяльності, у визначенні пріоритетних завдань та розробці плану дій підприємства.
2.    Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства.
Зміст цієї функції полягає у аналізі фінансової звітності, розрахунку фінансових показників та коефіцієнтів, в операційному аналізі за даними управлінського обліку проведенні оцінки фінансового стану підприємства.
3.    Фінансове планування.
Зміст цієї функції полягає у складанні кошторису витрат, плануванні фінансових показників, складанні поточних та перспективних фінансових планів: капіталовкладень, кредитного, доходів і видатків, грошових надходжень і витрат; балансу активів і пасивів, фінансового розділу бізнес-плану, а також у розробці оперативних бюджети основних напрямків фінансової діяльності підприємства.
4.    Управління оборотними коштами.
Ця функція фінансового менеджменту передбачає розробку політики фінансування оборотних коштів, контроль за грошовими надходженнями та виплатами, оформлень отримання та повернення короткотермінових банківських кредитів, управління грошовими коштами на банківських рахунках, управління запасами, управління дебіторе кою та кредиторською заборгованістю.

Используемая литература:
П. Ю. Буряк. Фінанси: курс для фінансистів

 СКАЧАТИ ОДНИМ ФАЙЛОМ

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека