Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Фінанси


Список видань
 
1552457 
311:336(075.8)
К 79

Кремень, Вікторія Михайлівна.  Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кремень, О. І. Кремень; М-во освіти і науки України, Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 366 с.


1552455 
658.14(075.8)
Б 38

Бедринець, М. Д.  Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 350 с.


1551657 
336(477)(075.8)
К 23

Карлін, Микола.  Фінанси України [Текст] : навч. посібник / М. І. Карлін, О. А. Івашко, Н. В. Проць; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Київ : Кондор, 2018. - 332 с.


1551631 
336.227:339.5(075.8)
К 23

Карлін, М. І.  Світові офшорні центри [Текст] : навч. посібник / М. І. Карлін. - Київ : Кондор, 2018. - 421 с.


1547257кп 
65.26я73
Ф 59

Фінанси [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Лисяк [та ін.] ; ред. Л. В. Лисяк; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 298 с.


1550619 
336.14:336.22](477)(02.064)
Б 98

Бюджетно-податкова політика України в умовах децентралізації [Текст] : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові  України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; за заг. ред.: О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. - 164 с.


49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека