Студенту на замiтку
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістика
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
   Всесвітня історія
   Історія України
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Право
   Авторське право
   Кримінально-процесуальне право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінальне право
   Криміналістика
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Політика
   Державне управління
Фінанси
Психологія
   Психологія творчості
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія

Контроль і ревізія


Предмет та метод внутрішнього господарського контролю
 

1. Предмет і об'єкти внутрішньогосподарського контролю
2. Метод внутрішньогосподарського контролю
3. Прийоми дослідження документів та господарських операцій
4. Контрольно-ревізійні процедури, їх структура та види
5. Способи дослідження документівТермінологічний словник

Об'єкт внутрішньогосподарського контролю — діяльність підприємств щодо ефективного використання наявних фінансово-господарських ресурсів і дотримання законності в процесі реалізації управлінських рішень.
Предмет внутрішньогосподарського контролю — забезпечення діяльності підприємства згідно вибраної економічної політики підприємства (в тому числі й облікової).
Метод внутрішньогосподарського контролю — система засобів, яка забезпечує суцільну, безперервну та взаємозв'язану оцінку об'єктів внутрішньогосподарського контролю, включає в себе перелік загально-наукових, перенесених з інших споріднених наук і специфічних (притаманних лише контролю) методичних прийомів.
Прийом контролю — сукупність дій щодо визначення реального стану підконтрольних параметрів.
Спосіб контролю — система поєднання окремих прийомів щодо визначення та оцінки підконтрольних параметрів.

1. Предмет і об'єкти внутрішньогосподарського контролю

Предметну сутність внутрішньогосподарського контролю в нових умовах господарювання доцільно розкрити з позицій забезпечення економічного росту, що досягається за умови збереження, планомірного та ефективного використання господарських ресурсів. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством є засобом виявлення протиріч господарського процесу з метою їх урегулювання. На основі внутрішньогосподарського контролю встановлюється ефективність господарської діяльності, що включає власне працю, використання предметів і засобів праці, відповідність таких дій чинному законодавству. Таким чином, предмет внутрішньогосподарського контролю
 
охоплює всі стадії процесу відтворення капіталу на підприємстві та їх нормативно-правове регулювання.
Відповідно під предметом внутрішньогосподарського контролю слід розуміти:
• «забезпечення діяльності підприємства згідно вибраної економічної політики підприємства (в тому числі й облікової)»;
• «діяльність об'єктів внутрішньогосподарського контролю — суб'єктів господарювання, всіх юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з використанням суспільної власності, та її окремі аспекти — фінансові операції та процеси, які розглядаються з позицій законності, достовірності, доцільності й ефективності, збереження власності, правильності формування й використання капіталу».
  Предмет внутрішньогосподарського контролю для суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом товарів, робіт і послуг, необхідно деталізувати відповідно до циклу їх діяльності.
  На стадії виробництва предметом внутрішньогосподарського контролю є фінансові операції та процеси, пов'язані із процесом виробництва: власне виробництво, предметами і засобами виробництва, які визначаються з огляду дотримання правил нормування, тарифних ставок, розцінок, посадових окладів, умов і охорони праці, правильності й своєчасності розрахунків з робітниками й службовцями, додержання порядку формування прибутку, збереження, використання засобів виробництва та інших елементів виробничих процесів.
На стадії розподілу внутрішньогосподарський контроль охоплює фінансові операції та процеси, пов'язані з відтворенням засобів виробництва, розподілом та перерозподілом заново створеного продукту. Контролю підлягають фінансові операції щодо відтворення виробничих запасів і предметів праці та їх модернізації, заробітної плати, відновлення і поповнення власного капіталу, відрахування коштів у бюджет.
На стадії обміну предметом внутрішньогосподарського контролю є фінансові операції та процеси, пов'язані з реалізацією продукції.
  На стадії споживання (завершальному циклі) фінансовому контролю підлягають фінансові операції та процеси, пов'язані з виробничим й особистим споживанням, відтворенням і розширенням виробничих фондів і задоволенням суспільних потреб.
  Об'єктами ВГК є елементи системи управління підприємством, які контролюються та до яких застосовуються заходи щодо встановлення відповідальності визначеним параметром (ресурси, господарські процеси та їх результати).

Об'єкт внутрішньогосподарського контролю визначають як:
•... те, що (хто) контролюється;
В системі управління виробництвом об'єктами контролю є народне господарство, окремі його галузі, регіони, міністерства, об'єднання та підприємства. Всередині цих об'єктів контролю можуть бути виділені процеси чи окремі елементи, що в них відбуваються, які також належать до об'єктів контролю.
• всі види діяльності та явища і процеси господарського життя, які здійснюються в рамках окремих видів економічної діяльності; об'єктами контролю можуть бути окремі сфери діяльності виробничих об'єднань, ...організацій; об'єктами контролю є також норми, плани, управлінські рішення, накази, звітність підприємств та організацій;
• комплекс господарських процесів та грошових відносин сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери;
• діяльність господарських систем, що забезпечують існування та розвиток економічних агентів — фізичних осіб, об'єднань громадян, ... суспільства в цілому;
• юридичні і фізичні особи, діяльність яких пов'язана з використанням суспільної власності;
• безпосередньо органи державної влади і місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, державні позабюджетні фонди тощо, операції, які вони здійснюють з коштами, матеріальними цінностями та нематеріальними активами.
Отже, об'єктом внутрішньогосподарського контролю слід вважати господарську діяльність підприємств щодо ефективного використання наявних виробничих ресурсів і дотримання законності в процесі реалізації управлінських рішень. Перелік і взаємозв'язки об'єктів внутрішньогосподарського контролю можна представити на рис. 2.1.
 


 Слід підкреслити, що в якості об'єктів внутрішньгосподарського контролю розглядаються не ресурси чи процеси як такі, а діяльність посадових осіб підприємства, відповідальних за забезпечення збереження, раціональне та ефективне використання засобів виробництва, трудових і фінансових ресурсів та дотримання законності. Конкретні особи, що своїми неправильними (неправомірними) діями чи бездіяльністю завдали шкоду (спричинили збитки) підприємству і повинні нести (дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну) відповідальність.

2. Метод внутрішньогосподарського контролю

Внутрішньогосподарський контроль в процесі функціонування сформував свій метод, який характеризується використанням загальнонаукових та власних (специфічних) методичних прийомів контролю (рис. 2.2.).
Метод — це способи дослідження, який визначає підхід до об'єктів та шлях наукового пізнання і встановлення істини.
Методом внутрішньогосподарського контроль — є сукупність прийомів та способів, за допомогою яких вивчається діяльність підприємств і організацій.
Загальнонаукові способи не дають чисельної характеристики, а тільки відповідають на запитання, як здійснювати дослідження (контроль) та які способи і підходи необхідно використовувати для визначення закономірностей.
Тому загальнонаукові методи дослідження ґрунтуються на методах філософії, та до них включають:
- аналіз;
- синтез;
- індукцію;
- дедукцію;
- аналогію;
- моделювання;
- абстрагування;
- конкретизацію;
- системний аналіз;
- функціонально-вартісний аналіз
Власні методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю — це специфічні прийоми, вироблені практикою на основі досягнень економічної науки.
Формуються ці прийоми залежно від цільової функції контролю та її загальнонаукових прийомів і характеризуються взаємним проникненням в однорідні галузі наук.
 


Література:
 

Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 496 с.

 Скачати

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека