Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Інтелектуальна власність


Список видань
 
1549768
34(477)(062)
В 54
Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності [Текст] : матеріали круглого столу (20 січня 2017 р., м. Київ) / Юрид. консультація "Громад. честь". - Днепр : Середняк Т. К., 2017. - 110 с.

1549039 
343.533(477)(02.064)
Н 41
Негодченко, О.В.  Кримінологічне дослідження злочинів проти інтелектуальної власності [Текст] : монографія / О. В. Негодченко, А. А. Ломакіна, А. В. Хрідочкін. - Дніпро : Гельветика, 2017. - 240 с.

ф1550725 
34(477)(075)
Б 83
Боровіков, Андрій Миколайович.  Право в Україні: від теорії до практики [Текст] : навчальний курс / А. М. Боровіков. - 1-е вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 588 с.

1548841
347.77:659.1](477)(075.8)
В 43
Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі [Текст] : навч. посібник / Т.І. Биркович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 518 с.

ф1546882
67.404.3я73
Х 69
Ходаківський, Євген Іванович. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [Текст] : навч. посібник / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 276 с.

1533565
67.404.3(4УКР)
Н 19
Назаренко, Наталія Володимирівна. Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях [Текст] / Н. Назаренко. - Кривий. Ріг : Чернявський Д. О., 2014. - 164 с.


1533030
67.404.3(4УКР)я431
А 43
Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку [Текст] : мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харьків, 21 березня 2014 р.   / Нац. акад. прав. наук України [та ін.]. - Харків : НДІ ПЗІР, 2014. - 286 с.

1516826кп 
67.404.3(4УКР)я73
К 77
Кравець, Василь Романович.  Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 264 с.49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека