Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Педагогічна психологія


Психолого-педагогічний супровід для студентів
 

  Процес підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти повинен забезпечувати не лише оволодіння спеціальними знаннями, уміннями, навичками, а й створювати умови для становлення творчої особистості майбутнього фахівця, основне завдання якого зробити зростання та самовдосконалення метою свого подальшого особистісного та професійного розвитку. Поняття «психолого-педагогічний» супровід розглядається вченими як психологічна допомога й підтримка реакцій, процесів і станів особистості, які природньо розвиваються; як недирективна форма надання допомоги, яка спрямована на розвиток і саморозвиток самосвідомості особистості.
   Складовими психолого-педагогічного супроводу виділяють процеси психологічної та педагогічної підтримки, допомоги з боку «супроводжуючих» педагогів, психологів, наставників, консультантів Педагогічну підтримку можна представити як систему спільних дій педагогів і студентів, спрямованих на визначення інтересів, цілей, можливостей і шляхів подолання перешкод (проблем) студентів, що заважають їм самостійно досягти бажаних результатів у професійно-навчальній діяльності, самоактуалізуватися в ній. Водночас необхідно орієнтуватися на наявні у студентів реальні й потенційні можливості та здібності.Бондарчук Н. Застосування психолого-мотиваційного критерію при реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання студентів
Спортивний вісник Придніпров'я.-Дніпропетровськ, 2014. -№ 1. - С. 17-22

Досліджено та охарактеризовано сутність і потенційні можливості практичного застосування психолого-мотиваційного критерію як одного з психологічних критеріїв, що співвідноситься з індивідуальними чинниками диференційованого підходу до фізичного виховання студентів.
  Доведено, що сучасне фізичне виховання потребує постановки питання про якісно новий рівень розвитку людини, формування творчої полікультурної особистості і водночас - активного суб'єкта соціальних відносин. Отже, фізичне виховання повинне забезпечити як "внутрішню" реалізацію особистості, яка виражається в розвитку духовних, інтелектуальних, емоційних потенцій, так і їх "зовнішню" реалізацію, результати якої вказують на ступінь суспільної інтеграції, культуру спілкування, поведінки, праці тощо. Комплексне вирішення цих завдань можливе лише за умови підвищення психосоціальної складової фізичної культури, що, у свою чергу, вимагає застосування диференційованого підходу у процесі фізичного виховання різних категорій населення. Диференціація фізичного виховання у ВНЗ передбачає поділ студентів на групи за критеріями, що співвідносяться з різними чинниками, у тому числі, - диференціацію навчального матеріалу, розробку програм і навчальних завдань різної спрямованості, різного змістового навантаження, різного рівня складності, розробку фізкультурних заходів для конкретних навчальних груп.
  У цьому контексті важливість застосування психологічного критерію мотивації при реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання студентів слід розглядати як із суспільної, так і з особистісної точок зору.Горбунова В.В. Психологічні особливості студенсько-викладацьких взаємин: аналіз психологічного контракту
Практична психологія та соціальна робота, 2012. -№ 5. - С. 76-80

У статті аналізується проблема педагогічної взаємодії у вишах. В основу аналізу покладена екстрапольована на студентсько-викладацькі взаємини ідея Є. Берна про психотерапевтичний контракт як рівневу систему домовленостей. Зокрема йдеться про явні, фіксовані в інструктивно-методичних матеріалах, а також вербалізовані викладачами вимоги та неявні очікування - ті, що вважаються й так зрозумілими та ніяк не проговорюються, однак істотно впливають на сприйняття та оцінку досягнень студентів
  Дослідницькі дані свідчать про значні зрушення педагогічних взаємин у бік спільного бачення мети, взаємодовіри, зростання компетентності педагогів та активності студентів. Однак залишається і ряд проблем, перш за все пов'язаних із змістовими компонентами взаємодії. Так, потребують вивчення взаємні вимоги, які ставлять викладачі та студенти, а також очікування, які маються на увазі, але здебільшого не вербалізуються.


Добрянський І. А. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу (з досвіду роботи Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки)
Педагогіка і психологія.-К., 2012. -№ 4. - С. 17-23

Адаптація першокурсників у приватному виші має свої особливості, пов'язані як із освітніми завданнями, так і з економічними реаліям їхнього життя. Психолого-педагогічний супровід першокурсників у має складний, комплексний характер, враховує всі групи чинників і є результатом об'єднання зусиль різних підрозділів інституту.
  Такий диференційований підхід до індивідуально-психічних властивостей студентів можливий за умов справжньої зацікавленості викладачів та адміністрації в їхній (студентів) якісній адаптації.
  Аналіз вітчизняних досліджень, присвячених проблемі адаптації першокурсників, показує, що українські науковці приділяють увагу питанню визначення психічних механізмів та чинників адаптації, особливостей адаптації сучасних першокурсників, взаємозв'язку стратегій цього процесу із психічними особливостями студентів. Утім поза увагою вчених лишається адаптація першокурсників, що навчаються в приватних ВНЗ, де маємо особливий психолого - педагогічний клімат. У Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки (далі — КІРУЕ) дану проблему розглядають у контексті стратегічних завдань, передбачених концепцією розвитку студента: допомогти йому здобути професійні компетенції, сформувати в нього активне ставлення до свого професійного розвитку й кар'єрного зростання, розвинути якості, які допоможуть йому бути конкурентоспроможним на ринку праці. А це поглиблює погляд на адаптацію як на процес, у якому відбувається особистісне зростання людини, здобуття нових знань, набуття життєвого досвіду, комунікативних навичок, емоційної стійкості.

Докашенко, Віктор. Освітнє середовище ВНЗ у підготовці майбутнього вчителя іноземних мов 
Рідна школа .-2014. - № 3. -  С. 15-19

У контексті модернізації освітньої галузі актуалізується питання вдосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів, зокрема вчителів іноземних мов. Ця підготовка може бути ефективною за умов, якщо вона реалізується в освітньому середовищі, що функціонує з урахуванням загальних закономірностей розвитку вищої педагогічної освіти та напрямів модернізації іншомовної освіти (М.Коляда, В.Костіна, О.Остапчук, Г.Полякова, О.Солом'яний, Т.Ткач, А.Ткачук, Г.Хоружий та ін.).
  Формуванню психологічної готовності до професії вчителя має передувати спеціальна підготовка, метою якої є насамперед самопізнання і саморозвиток. Питання розуміння життєвих цінностей, аналіз адаптивних можливостей студентів щодо професії вчителя, сприйняття ними майбутньої професії
Психологічний супровід передбачає психопрофілактичну, психодіагностичну, психокорекційну, консультативну та просвітницьку діяльність з роз'ясненням актуальних проблем та методів психології, основною метою яких є сприяння саморозумінню, самоусвідомленню, самоприйняттю, особистісному і професійному саморозвитку.
  Аналіз досліджень останніх років засвідчує, що освітнє середовище вищого навчального закладу все більше привертає увагу науковців як складна синергетична система, яка потребує наукового осмислення і вдосконалення з метою підвищення якості підготовки фахівців (О.Криуліна, Т.Лепейко, Й.Пассов, Н.Спічко та ін.).

Лякішева А. В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи
Педагогіка і психологія.- 2012. -№ 4. - С. 69-74

Складовими педагогічного управління процесом колективотворення в студентській групі вважається педагогічне керівництво (зміна організаційної структури первинних колективів; раціональна організація діяльності студентів; регулювання спілкування, коригування стосунків; оптимізація взаємодії студентського колективу з зовнішнім середовищем); самоуправління й саморегуляцію (опертя на самоврядування; ініціювання, а за потреби організація самоврядування; заохочення до саморегуляції; врахування процесів саморегуляції); співуправління (розроблення й реалізація оптимальної моделі співуправління; забезпечення балансу педагогічного керівництва й самоврядування).
  У сучасних дослідженнях групової проблематики все більшого визнання набуває суб'єктний підхід, згідно з яким груповий суб'єкт складається з окремих індивідуумів, які входять у дану групу. Водночас учені відзначають, що психологія групи як суб'єкта не рівнозначна сумі психології особистостей членів групи. Цілісність групового суб'єкта нерозривно пов'язана з його системністю. Це означає, що окремі члени групи не мають характерних для нього властивостей, тому певною мірою можна констатувати, що груповий суб'єкт існує поза кожним окремим
індивідуальним суб'єктом
  Важливе значення для створення групи-колективу має педагогічне управління, в якому інтегрується педагогічне керівництво, самоуправління, саморегуляція та співуправління з метою привнесення позитивних якісних змін у студентську групу на шляху її формування в колектив.


Панок В. Г. Стан і стратегічні напрями розвитку психологічної служби системи освіти
Практична психологія та соціальна робота.-2013. -N 8. - С. 1-7

  В матеріалі виявлено ряд суттєвих проблем розвитку психологічної служби в системі освіти.
Розвиток мережі психологічної служби пов'язаний з суб'єктивними факторами, зокрема, з низьким рівнем розуміння значущості психологічної служби та тієї ролі, яку вона має відігравати у навчально-виховному процесі сучасного закладу освіти серед керівників органів управління освітою і керівників навчальних закладів різного типу. Деякі керівники розглядають психологічну службу як методичне об'єднання вчителів географії чи іспанської мови. Натомість психологічна служба є важливим засобом вирішення соціально-педагогічних проблем освіти, активної діагностики її стану та впливу на всіх учасників навчально-виховного процесу.
  Вдосконалення діяльності психологічної служби в сучасних умовах розвитку освіти потребує й оновлення її організаційних засад, внесення змін в існуючі нормативно-правові документи. Зокрема, потребує удосконалення нормативна основа діяльності обласних і прирівняних до них центрів психологічної служби, міських і районних ланок. Важливим у цьому процесі є уведення оновленого порядку призначення і звільнення керівників служби, і, можливо, уведення особливого порядку атестації працівників - практичних психологів і соціальних педагогів.


Перепечіна Н. Психологічна характеристика адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ
Практична психологія та соціальна робота.-2012. -№ 8. - С. 61-65

Стаття присвячена дослідженню проблеми психологічної адаптації до навчання у ВНЗ, проаналізовано сучасний стан вивчення даного питання, розкрите поняття психологічної адаптації, охарактеризовані особливості адаптації до навчання у ВНЗ.
  Досліджено психологічні особливості першокурсників та основних аспектів їх адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі.
Найбільш загальне розуміння психологічної адаптації до нових незвичних умов передбачає формування психологічних механізмів, завдяки яким особа забезпечує свою безпеку і адекватну орієнтацію в новій ситуації. При успішній адаптації особистість отримує можливість максимально успішної самореалізації без надмірних зусиль
  Встановлено, що при роботі з проблемою адаптації у першокурсників ВНЗ доцільно застосовувати діагностичні ме-тодики, які перевірені часом та продемонстрували досить високі показники валідності та надійності. Для визначення ступеню адаптації та дезадаптації можливо застосовувати такі методи діагностики як: методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда.


Семененко І. Є. Технологія педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу
Педагогіка та психологія.-2013. - № 2. -  С. 111-118

Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності застосування технології педагогічного супроводу фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів. Ця необхідність обумовлена проблемами, з якими зіштовхуються іноземні студенти, що навчаються в Україні. Зокрема, запропоновано технологію педагогічного супроводу, яка є синтезом тьюторського супроводу та професійно орієнтованого навчання. Впровадження цієї технології на всіх етапах освітнього процесу у ВНЗ дозволить удосконалити процес підготовки іноземних фахівців.
Проблеми, з якими зіштовхуються іноземні студенти, що навчаються в Україні, можна розділити на групи: лінгвістичні, етнокультурні, проблеми безпеки, побутові, фінансові. Враховуючи таку багатоаспектну проблематику, виникає необхідність створення єдиної системи педагогічного супроводу іноземних студентів (до якої має увійти і супровід професійної підготовки), яка могла б координувати і контролювати взаємодію  підрозділів вищого навчального закладу.
Теоретично обґрунтовано технології реалізації педагогічного супроводу у процесі фахової підготовки іноземних студентів в умовах вищого технічного навчального закладу освіти.


Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків

Практична психологія та соціальна робота.- 2009. -№ 12. - С. 52-58

У статті представлено результати дослідження ціннісно-смислової сфери студентів професійних напрямків «Комп'ютерна інженерія», «Мистецтво», «Економіка і підприємництво», «Пожежна безпека», «Фізичне виховання і спорт», «Будівництво». Виявлено ціннісно-смислові настанови в буденній свідомості молоді.
  На етапі пілотажного дослідження 120 студентам пропонувалося написати твори на теми „Сенс мого життя", „Мої мрії та прагнення", „Мої життєві цінності та інтереси". Матеріали опрацьовувалися методом контент-аналізу. В результаті було складено список з 15 категорій-смислів: відповідальність, свобода, патріотизм, самостійність, задоволення, стиль, гроші, правда, вигода, справедливість, розвиток, розум, віра в Бога, кохання, сім'я. В анкеті студентам було запропоновано зіставити їх між собою.
  Дослідження ціннісно-смислової сфери студентів виявило присутність відмінностей в ієрархічних структурах ціннісних орієнтацій та життєвих смислів обумовлених професійною орієнтацією молодих людей, гендерними відмінностями та особливостями виховання в батьківській сім'ї.


Циганчук Т. В. Динаміка переживання стресу у студентів, які навчаються за різними системами навчання
Практична психологія та соціальна робота.-2010. -№ 10. - С. 25-33

Було досліджено студентів другого курсу Київського міжнародного університету. Особливістю навчання даної групи був порехід вищого навчального закладу на кредитно-модульну систему навчання. Студенти навчаються на умовах зламу традиційної системи освіти та впровадження новітніх технологій кавчання Друга група студентів навчається на другому курсі Київського національного економічного університету. Особливістю навчання даної групи було, те що виший навчалиний заклад тривалий період працює а умовах кредитно-модульної системи.
Інтерпретація результатів включала в себе аналіз наявного стану у студентів кожної групи та його класифікація за рівнями стресу та динамікою суб’єктивних переживань.


Циганчук Т. В. Підвищення стресостійкості у студентів ВНЗ
Практична психологія та соціальна робота.-2010. -№ 8. - С. 18-30

В даній статті проаналізовано основні підходи до корекції та профілактики стресового стану у студентів ВНЗ Надається комплексна програма корекціі стресового стану з врахуванням основних положень теорії саморегуляції стресовими станами, визначено цінність та ефективність запропонованої програми.
  Основний акцент в програмі робиться на механізми самовпливу та можливість цілеспрямовано керувати своєю поведінкою.
Ефективність програми визначалась у ситуації іспиту за запропонованими  методами діагностики стресового стану. Критерієм ефективності. методики виступало покращення показників динаміки психічних пізнавальних процесів та моторної сфери, підвищення рівня позитивних переживань. Результати діагностики студентів наприкінці іспиту показали поліпшення в них динаміки показників та дозволили характеризувати стан студентів досліджуваних груп як нормальний функціональний стан.


Чайкіна Н.О. Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти
Практична психологія та соціальна робота.- 2011. -№ 5. - С. 46-52

Проаналізовано моніторинг адаптації студентів до кредитно-модульної системи навчання
Проблема моніторингу знайшла широке висвітлення у теорії управління вищими навчальними закладами. Аналіз досліджень дозволяє визначити моніторинг як систему заходів щодо набуття та аналізу інформації з метою вивчення та оцінювання якості професійної підготовки та прийняття рішень про розвиток навчально-виховного процесу на основі аналізу виявлених типових особливостей та тенденцій. Суть моніторингу складає інформаційне дослідження, процес - створення умов для планування та прийняття управлінських рішень, результат - технологічна оцінка поточного стану об'єкта управління, його регуляція та прогнозування подальшого розвитку. Моніторинг ВНЗ пов'язаний з:
• якістю освіти;
• культурою оцінювання;
• управлінням якістю освіти;
• управлінськими рішеннями та стратегічним менеджментом.


Шемигон Н. Ю. Особливості педагогічного супроводу іноземних студентів
Педагогіка та психологія. - 2014. - N 1

Стаття присвячена питанням педагогічного супроводу іноземних студентів з Середньоазійського регіону країн СНД. Досліджуються основні проблеми, з якими стикаються студенти з вказаного регіону під час навчання в українських ВНЗ. Розкрито сутність та завдання педагогічного супроводу кураторами даної категорії студентів, як цілеспрямованої діяльності, що включає в себе інформування про нове оточення, особливості навчання та культури, формування загальнолюдських цінностей, норм поведінки, мотивування до успішного професійного навчання, сприяння взаємодії з іншими суб'єктами освітньо-виховного процесу ВНЗ.
  Однією з важливих передумов забезпечення ефективності навчально-виховного процесу є врахування особливостей адаптації студентів-іноземців до соціально-культурного середовища в Україні. З яким ж проблемами стикають іноземні студенти? Усі події вони сприймають через призму власної культури й особистого соціально-культурного досвіду, і це часто може викликати своєрідний культурний шок.
Педагогічний супровід дозволяє вирішити питання безболісного та прискореного процесу пристосування до нових соціокультурних умов іноземних студентів. Такий супровід реалізується всією навчально - виховною системою ВНЗ починаючи від ректорату і закінчуючи куратором групи іноземних студентів.
Замовити повніше сторінки з періодичних видань скористуйтесь послугою

електронної доставки документів  ЕДД

49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека