Студенту на замiтку
Звернення
Аудит
Бухгалтерський облік
Винахідництво
Екологія
Економіка
   Економіка підприємства
   Історія економіки
   Логістіка
   Страхування
   Цінні папери
   Корпоративне управління
Етика. Естетика
Інтелектуальна власність
Історія
Культурологія
   Культура, мистецтво, суспільство
   Культурне співробітництво
   Менеджмент в галузі культури
   Оперне, балетне мистецтво України
   Сучасна українська музика
   Українська книга
   Українське кіно
Маркетинг
Менеджмент
   Контроль і ревізія
   Корпоративне управління
Мистецтво
Мовознавство
Оподаткування
Педагогіка
Політика
   Державне управління
Право
   Авторське право
   Адміністративне право
   Господарче право
   Екологічне право
   Конституційне право
   Кримінально-процесуальне право
   Кримінальне право
   Кримінологія
   Митне право
   Міжнародне право
   Правоохоронна діяльність
   Сімейне право
   Соціальне право
   Фінансове право
   Цивільне право
   Цивільне процесуальне право
Психологія
   Організаційна психологія
   Психологія конфлікта
   Психологія особистості
   Педагогічна психологія
   Психологія спорту
   Психологія творчості
   Юридична психологія
Сільське господарство
Філософія
Фінанси

Цінні папери - домінанта ринкових перетворень


Акції, умови їх випуску та обігу в Україні
 
1.Поняття про акції, види акцій.
2.Створення акціонерного капіталу та зміни в його структурі.
3.Вартісна оцінка акцій на ринку цінних паперів
1. Поняття про акції, види акцій

Акції є найбільш розповсюдженим цінним папером в Україні. Це пов'язане, насамперед, з виникненням у процесі приватизації на базі державних підприємств відкритих акціонерних товариств.
Головною відмінною рисою акцій є те, що їх випуск може здійснювати тільки один вид суб'єктів господарювання - акціонерні товариства. Особливий статус акціонерного товариства багато в чому визначається особливостями формування статутного фонду. Статутний фонд акціонерного товариства формується за рахунок випуску і продажу акцій (на суму статутного фонду). Інші підприємства і господарські товариства не мають права випускати акції. Законодавством України встановлені мінімальні вимоги до розміру статутного фонду акціонерних товариств - він має бути не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної зарплати, що діє на момент створення акціонерного товариства.
Акція - це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна ащіонерного товариства у разі його ліквідації або реорганізації, право па управління акціонерним товариством, а також иемайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення діяльності акціонерних товариств (Додаток А).
Це визначення підкреслює наступні фундаментальні властивості акції акціонерних товариств:

Акція - це неподільний цінний папір. Наприклад, якщо дві особи спільно володіють однією акцією, то вони завжди будуть представляти тільки один голос на загальних зборах акціонерів. Інакше кажучи, якщо акція належить кільком особам, то всі вони є єдиним її власником.
Акція надає право власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів та підтверджує членство в акціонерному товаристві і надає право на участь в управлінні ним. Це право реалізується через участь у загальних зборах акціонерів.
Акції можуть дробитися і консолідуватися.
* Дроблення акцій - це зменшення номінальної вартості акцій при одночасному пропорційному збільшенні їх кількості. При дробленні величина статутіюго фонду не змінюється.
Зворотною операцією дробленню є консолідація. Консолідація призводить до зменшення загальної кількості акцій при одночасному пропорційному збільшенні в таку ж кількість разів номіналу одного цінного паперу. При консолідації, як і при дробленні, зміна величини статутного фонду не відбувається.
Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства і акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на певну кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
  Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Існують обмеження на випуск акції 

Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.
Акції класифікують за рядом ознак (табл.1).

                                   Класифікація акцій

Ознака

Види акцій

Вид емітента

•     акції публічного акціонерного товариства;

•     акції приватного акціонерного товариства

Спосіб проведення

акції, що розміщуються за відкритою підпискою;

розміщення

акції, що розміщуються за закритою підпискою

Форма існування

•     документарні;

•    бездокументарні (відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" випуск акцій в бездокументарній формі дозволено до 30 квітня 2011 р.)

Права, що надають своїм власникам

•     прості;

•     привілейовані
Акціонерне товариство розміщує, тільки іменні акції. Більшість ринків цінних паперів різних країн використають іменні акції, але, наприклад, особливістю німецького фондового ринку є абсолютна перевага акцій на пред'явника (вільно обертаються, не зареєстровані на конкретного власника, дивіденд виплачується за купоном тому власникові акції, який в ньому зазначений). Широко використовуються акції на пред'явника також в Швейцарії.
Розрізняють акції відкритих і закритих акціонерних товариств. Вони відрізняються від акцій, розміщених за відкритою і закритою підпискою. Зіставлення зазначених видів акцій наведено у табл. 2.

         Види акцій в залежності від способу та об'єкта емісії

Критерій

Види акцій

 

Здатність вільно обертатися

Акції публічного акціонерного товари­ства - можуть перехо­дити від однієї особи

до іншої без згоди інших акціонерів

Акції приватного товариства можуть переходити від однієї особи до іншої тільки за згодою

більшості акціонерів, якщо інше не оговорено в статуті

Спосіб первинного розміщення цінного паперу серед інве­сторів при його

емісії

Акції, розміщені по відкритій підписці, емітуютея у формі відкритого (публіч­ного) розміщення цінних паперів серед потенційно необмеже­ного кола інвесторів — з публічним оголошен­ням, рекламною компанією й реєстра-

цією проспекту емісії

Акції, розміщені за закри­тою підпискою, емітуються у формі закритого (приват­ного) розміщення - без публічного оголошення, без рекламної кампанії, пуб­лікації й реєстрації прос­пекту емісії серед зазда­легідь відомого обмеженого кола інвесторів у межах обмеженої суми в грошовому виразіМожливі взаємозв'язки між зазначеними різновидами акцій розглянуті нижче у табл. 3.
У 2008 р. в Україні зареєстровано 1155 випусків іменних простих акцій на загальну суму 46,13 млрд. грн. та 6 випусків іменних привілейованих акцій на суму 13 млн. грн.
За формою існування акції поділяються на документарні та бездокументарні. 

Література:

 
Поважний, Олександр Станіславович. Цінні папери і фондовий ринок [Текст]: навчальний посібник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 361 с. 

 
Скачати повніше
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека