ПЕРВАЯ ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНІЯ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ, 1897 г. XIII. ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНІЯ
: Перепис населення 1897 року був першим і єдиним загальним переписом населення царської Росії. Він ставив собі за мету врахувати три категорії населення: наявне, постійних мешканців тут і приписне. Основні результати Загального перепису населення 1897 року були опубліковані в 1899–1905 рр. окремими томами (89 тт., 119 книг) по губерніях і областях. На сторінках книги подано короткий огляд цифрових даних перепису населення Катеринославської губернії, складений Л. Є. Ле-Дантю. У виданні зібрані статистичні відомості про населення губернії з відомостями про грамотність, стать, вік, сімейне становище, віросповідання, стан, ремесла / промисли. Також дана інформація про осіб, які страждають фізичними вадами, про склад населення за національністю та за кількістю іноземних підданих губернії.
 
: Перепись населения 1897 года была первой и единственной всеобщей переписью населения царской России. Она ставила своей целью учесть три категории населения: наличное, постоянно живущее здесь и приписное. Основные результаты Всеобщей переписи населения 1897 года были опубликованы в 1899–1905 гг. отдельными томами (89 тт., 119 книг) по губерниям и областям. На страницах книги представлен краткий обзор цифровых данных переписи населения Екатеринославской губернии, составленный Л. Е. Ле-Дантю. В издании собраны статистические сведения про население губернии с показаниями грамотности, пола, возраста, семейного положения, вероисповедания, сословия, ремесла / промысла. Также дана информация о лицах, страдающих физическими недостатками, о составе населения по народностям и по количеству иностранных подданных губернии.
: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. [Текст]. T. XІІІ. Екатеринославская губерния / под ред. Н. А. Тройницкаго; Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел. – СПб.: Тип. Э. Л. Пороховщиковой, 1904. – 234 с. : табл.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 24.09.2021
ʳ : 231 
 
ʳ : 693
 
ʳ : 642106
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010