Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Витоки. Генеалогічний альманах. Випуск 2. Альманах Дніпровського генеалогічного товариства
Аннотація: Дніпровське генеалогічне товариство представляє другий випуск альманаху «Витоки», виданого за сприяння Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки. Видання покликане широко популяризувати генеалогічні дослідження, вводити до обігу невідомі або маловідомі документи та матеріали, пов’язані з життям і діяльністю окремих осіб і цілих родин. До альманаху увійшли статті членів Дніпровського генеалогічного товариства, які протягом багатьох років відтворюють історію власних родів, котрі в тій чи іншій мірі мають стосунок до історії Придніпров’я. Крім того в альманасі надані іменний і географічний покажчики, список членів товариства та коротка біографічна інформація про авторів публікацій. Збірник зацікавить істориків, генеалогів, краєзнавців, журналістів, бібліотекарів, а також усіх, хто цікавиться історією своїх предків, своїм корінням, має намір займатися генеалогічними пошуками. За факти, викладені в статтях, редколегія не відповідає.
 
Аннотация: Днепровское генеалогическое общество представляет второй выпуск альманаха «Истоки», изданного при содействии Днепропетровской областной универсальной научной библиотеки. Издание призвано широко популяризировать генеалогические исследования, вводить в оборот неизвестные или малоизвестные документы и материалы, связанные с жизнью и деятельностью отдельных лиц и целых семей. В альманах вошли статьи членов Днепровского генеалогического общества, которые в течение многих лет воссоздают историю собственных родов, которые в той или иной степени имеют отношение к истории Приднепровья. Кроме того в альманахе предоставлены именной и географический указатели, список членов общества и краткая биографическая информация об авторах публикаций. Сборник заинтересует историков, генеалогов, краеведов, журналистов, библиотекарей, а также всех, кто интересуется историей своих предков, своими корнями намерен заниматься генеалогическими изысканиями. За факты, изложенные в статьях, редколлегия не отвечает.
 
Annotation: Dnipro Genealogical Society presents the 2nd edition of the anthology "Origins", published with the support of the Dnipropetrovsk Oblast Library. The publication is intended to actively promote genealogical research , to process unknown or little known documents and materials related to the life and work of individuals and entire families.To anthology includes articles by Dnieper Genealogical Society members who over the years restore the history of their families; many families are in some way relevant to the history of the Dnipropetrovsk oblast. In Appendix the almanac provides: name index, geographic index, list of society members and brief biographical information about the publications’ authors .The collection will interest historians, genealogists, local historians, journalists, librarians, and anyone interested in the history of their ancestors, their roots, who intends to do genealogical research.The editorial board is not responsible for the facts presented in the articles.
Бібліографічний опис: Бібліотека XXI століття: сучасні аспекти та трансформаційні процеси в умовах побудови інформаційного суспільства [Текст]: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф., 2 груд. 2014 р.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– 186 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 27.09.2016
Кількість переглядів: 1473
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 533
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 367698
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека