НОВЕЙШАЯ ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРAФІЯ, содержащая въ себе пространное сведеніе, о четырехъ частяхъ Света, съ присовокупленіемъ обозренія Россійской Имперіи въ нынешнемъ ея новоустроенномъ состояніи; съ приложеншемъ къ оному Генеральной карты Россійской Имперіи Изображеній гербовъ наместническихъ городовъ и мундировъ
: Книга описує частини світу: Європу, Азію, Африку, Америку, з окремим оглядом Російської імперії, знайомить з історією народів і держав, висвітлює інформацію про географічне розташування країн, клімат, природу, правління, фінанси, торгівлю, освіту, віру тощо.
 
: Книга описывает части света: Европу, Азию, Африку, Америку, с отдельным обозрением Российской империи, знакомит с историей народов и государств, освещает информацию о географическом положении стран, климате, природе, правлении, финансах, торговле, образовании, вере и прочем.
: Новейшая всеобщая география, содержащая в себе пространное сведение о четырех частях света, с присовокуплением обозрения Российской империи в нынешнем ея новоустроенном состоянии; с приложением к оному генеральной карты Российской империи, изображений гербов наместнических городов и мундиров [Текст]. – Новое изд. – Во граде Св. Петра : [Тип. Сытина] , 1793. – [8], 234 с.
³ : 17-18 стор
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 29.09.2022
ʳ : 560 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 385211
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010