Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Тарас Шевченко і Придніпров’я (До 200-річчя від дня народження)
Аннотація: Біобібліографічний покажчик «Тарас Шевченко і Придніпров’я» продовжує серію «Літературна Дніпропетровщина» і представляє джерела про зв’язок Тараса Шевченка з нашим краєм. У виданні відображені книги, публікації в наукових і ювілейних збірниках, періодиці, структуровані за розділами. Покажчик не вичерпує теми, над пошуком джерел можна й далі працювати в архівах, музеях тощо, відшукуючи публікації досліджень Д. Яворницького, Л. Біднової та інших. Проте він дає достатньо повне уявлення про перебування Т. Шевченка на Придніпров’ї, видання тут його творів, відзначення шевченківських роковин, увічнення пам’яті Кобзаря. Бібліографія доповнена статтею «От де наша слава почалася» відомого дніпропетровського письменника-краєзнавця Миколи Чабана, який щедро популяризує біографію та творчість поета. Покажчик розрахований на вчителів і викладачів літератури, бібліотекарів, журналістів, школярів і студентів, а також на всіх, хто цікавиться перебуванням поета на Катеринославщині, вивчає його творчість, вшанує його пам’ять.
 
Аннотация: Биобиблиографический указатель «Тарас Шевченко і Придніпров’я» продолжает серию «Літературна Дніпропетровщина» и представляет источники о связи Тараса Шевченко с нашим краем. В издании отображены книги, публикации в научных и юбилейных сборниках, периодике, структурированные по разделам. Указатель не исчерпывает темы, над поиском источников можно продолжать работу в архивах, музеях, отыскивая публикации исследований Д. Яворницкого, Л. Бедновой и других. Однако он дает достаточно полное представление о пребывании Т. Шевченко на Приднепровье, издании здесь его произведений, праздновании шевченковских годовщин, увековечении памяти Кобзаря. Библиография дополнена статьей «От де наша слава почалася» известного днепропетровского писателя-краеведа Николая Чабана, который активно популяризует биографию и творчество поэта. Указатель рассчитан на учителей и преподавателей литературы, библиотекарей, журналистов, школьников и студентов, а также на всех, кто интересуется пребыванием поэта на Екатеринославщине, изучает его творчество, чтит его память.
 
Annotation: Bibliographic index “Taras Shevchenko and Prydniprovya” continues a series “Literary Dnipropetrovs’k region” and presents sources about connection between Taras Shevchenko with our land. In the edition, there presented books, publications in research and anniversary collections, periodicals, structured according to sections. The index does not exhaust the topic - one can continue searching the sources in archives, museums and so on, looking for publications of research by D. Yavornytsky, L. Bidnova and others. However, it gives quite a clear idea of T. Shevchenko’s stay in Prydniprovya, publication of his works there, celebrations of Shevchenko’s birth anniversaries, perpetuation of Kobzar’s memory. The bibliography is supplemented with the article “That’s where our glory began” by a famous Dnipropetrovs’k writer and local historian Mykola Chaban, who actively popularizes the poet’s biography and works. The index is designed for teachers and professors of literature, librarians, journalists, pupils and students, and also for all who is interested in the poet’s stay in the Katerynoslav Governorate, who studies his works and reveres his memory.
Бібліографічний опис: Тарас Шевченко і Придніпров’я (До 200-річчя від дня народження) [Текст]: Біобібліограф. покажчик / Упоряд. І. Голуб.– Дніп-ропетровськ: ДОУНБ, 2013.– 136 с. (Сер.: «Літературна Дніпропетров-щина»).
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 15.03.2016
Кількість переглядів: 1347
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 497
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 330786
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека